Työmarkkinoiden muutokset ja osaamistarpeet vihreässä siirtymässä

Johdanto

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan laaja-alaista talouden ja energiajärjestelmien muutosta kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä tuotantomuotoja. Siirtymän taustalla vaikuttaa useampi samansuuntainen voima. Näistä ilmeisin on ilmastopolitiikka: Euroopan unioni ja Suomi ovat sitoutuneet ilmastopäästöjen vähentämiseen Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Venäjän helmikuussa 2022 aloittama laiton hyökkäys Ukrainaan ja sen myötä toteutuneet geopoliittiset riskit ovat kiihdyttäneet tarvetta erkaantua fossiilisista energialähteistä. Toisaalta palvelutuotannon kasvava merkitys arvonlisän ja työpaikkojen luomisessa on myös ohjannut taloutta kohti vähäpäästöisempiä tuotantorakenteita. Vihreällä siirtymällä on myös globaali ulottuvuus maailman valtioiden pyrkiessä vihreän teknologian eturintamaan. Kansainvälisen kaupan ja ilmastopolitiikan vaikutukset välittyvät suomalaisten yritysten toimintaan ja sitä kautta suomalaisen työn kysyntään ja kysynnän rakenteeseen.

Artikkelin tavoitteena on luoda tutkimustietoon perustuva tilannekatsaus vihreän siirtymän työmarkkinavaikutuksista sekä sen vaikutuksista työelämän osaamistarpeisiin. Kartoitamme ensin kirjallisuudessa esitettyjä arvioita ilmastopolitiikan aiheuttamista työllisyysvaikutuksista ja suhteutamme niitä suomalaisten työmarkkinoiden dynamiikkaan. Sen jälkeen kuvaamme tarkemmin tutkimustietoa vihreän siirtymän vaikutuksista ammattirakenteeseen ja osaamistarpeisiin. Lopuksi esitämme joukon politiikkasuosituksia, joiden tarkoituksena on tukea työntekijöiden sopeutumista siirtymän vaikutuksiin.

Tämän artikkelin käsittelemästä aihepiiristä on julkaistu kaksi eri VN TEAS -hankkeen loppuraporttia (Kuusi ym., 2021, Kuusela ym., 2023), joiden laatimiseen kirjoittajat ovat osallistuneet ja joissa aihetta on käsitelty tätä artikkelia kattavammin.

Työpoliittinen Aikakauskirja, 66(3), 8-17, 2023.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
13.10.2023
Julkaisija / sarja
Työpoliittinen Aikakauskirja, 66(3), 8-17, 2023
Sivuja
10
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
urn.fi