Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka

Fornaro PaoloKiema IlkkaKuosmanen NataliaMaczulskij TerhiMaliranta MikaSaarelma Kalle

Tiivistelmä

Tutkimus- ja kehitystyön julkinen tuki voi pitkällä tähtäimellä edistää työn tuottavuutta. Yhteishankkeiden tuki on perustellumpaa kuin yksittäisten yritysten hankkeiden, koska ne edistävät tiedon läikkymistä ja radikaaleja innovaatioita.

T&k-rahoituksella voidaan edistää myös ilmastonmuutoksen kaltaisiin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista, ja hiilidioksidipäästöjen supistaminen voi edistää myös tuottavuuskasvua. Julkisen sektorin harjoittamalle koordinaatiolle on teoreettisia perusteita t&k-toiminnassakin, mutta yksityiskohtaisempi tutkimusekosysteemien ”orkestraatio” on ongelmallista useista syistä.

Digitalisaatio ei yksin takaa korkeampaa tuottavuutta. Tuottavuuskasvua digitalisaatiosta tavoiteltaessa suoraa tukea keskeisempää voi olla standardeihin vaikuttaminen, julkisen sektorin oma digitalisaatio ja koulutuspolitiikka.

TKI-toiminnan lisäämisessä pullonkaulana on soveltuvan henkilöstön puute. Tämä perustelee korkeakoulutettujen osuuden lisäämistä. Maahanmuuttokin voi lisätä työn tuottavuutta. Näin voi olla, vaikka maahanmuuttajat sijoittuisivat alhaisen tuottavuuden töihin, jos näin lisätään työn tarjontaa korkeamman tuottavuuden työntehtävissä.

Viime vuosien politiikka-asiakirjoissa politiikkatoimia luonnehdittiin usein erittäin yleisluontoisella tasolla. Tulevaisuudessa politiikkatoimet soisikin kuvattavan aiempaa täsmällisemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:58.

Katso myös Miten edistää tuottavuutta? -julkaisu.

Productivity-promoting Policy Measures and the Dynamics of the Business Sector

Abstract

Public support for R&D can promote productivity in the long run. Support for joint projects has a better justification than support for the projects of single firms because they promote knowledge spillovers and radical innovations.

R&D funding can also contribute to responding to major social challenges such as climate change. The reduction of carbon dioxide emissions can promote labor productivity. There are theoretical reasons for public sector coordination also in R&D policy, but a detailed ”orchestration” of research ecocystems is problematic for several reasons.

Digitalization does not by itself guarantee higher productivity. When promoting productivity growth through digitalization, influencing standards, the digitalization within the public sector, and educational policies may be more important than direct financial support.

The lack of suitable personnel forms a bottleneck when R&D activities are increased. This is a reason to increase the share of employees with higher education. Also immigration can increase labor productivity. This may be the case also when immigrants are employed in low-productivity work if this increases the supply of labor in higher-productivity employments.

Policy measures were often described in very general terms in policy documents from the last few years. It would be desirable that policy proposals were more precise and specific in the future.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:58.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
31.10.2023
Avainsanat
Tuottavuus, Innovaatiopolitiikka, Vihreä siirtymä, Digitalisaatio
Keywords
Productivity, Innovation policy, Green transition, Digitalisation
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:58
Sivuja
129
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
urn.fi