Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

Antikainen JanneEskelinen JarmoKoski HeliNiemi TommiPajarinen MikaPyykkönen Sinikukkade Vries Marc

Tässä raportissa selvitetään massadatan käyttöä ja arvioidaan sen liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla sekä kartoitetaan massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia julkisen sektorin palveluissa sekä näihin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä ja käynnistää omadata-kokeiluja. Lisäksi tutkimushanke tukee EU:n henkilötietoasetuksen pohjalta uudistumassa olevan tietosuojalainsäädännön kansallista valmistelua tunnistamalla tiedon käyttöön liittyviä oikeudellisia reunaehtoja.

Raportti valottaa ensinnäkin kyselytutkimuksella kerätyn aineiston avulla sitä, kuinka paljon ja millä tavoin suomalaisissa yrityksissä ja eri toimialoilla hyödynnetään massadataa ja mikä on massadatan hyödyntämisen liiketoimintapotentiaali. Toiseksi, raportissa esitetään kirjallisuuskatsauksen, haastatteluiden ja työpajojen perusteella yksityisten ja julkisten massadataa hyödyntävien palveluiden kehittämiseen liittyviä ongelmakohtia ja pullonkauloja Suomessa. Raportissa tarkastellaan keinoja niiden ratkaisemiseksi ja massadataekosysteemin kehittämiseksi. Kolmanneksi, raportti esittelee kansainvälisiä, potentiaalisesti Suomeen soveltuvia innovatiivisia ratkaisuja, joilla massatietoihin perustuvien palveluiden kehittämistä voidaan edistää niin, että samalla turvataan riittävä tietosuoja.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 16/2016

Julkaisun tietoja

Sivuja
62
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
JULKAISU VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN VERKKOSIVUILLA