Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja [Valmistunut]
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2016 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta
Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja [Valmistunut]

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja [Valmistunut]

Hankkeessa selvitetään massadatan käyttöä ja arvioidaan sen liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla sekä kartoitetaan massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia julkisen sektorin palveluissa sekä näihin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushanke tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä massadatan hyödyntämistä ja käynnistää omadata-kokeiluja. Lisäksi tutkimushanke tukee EU:n henkilötietoasetuksen pohjalta uudistumassa olevan tietosuojalainsäädännön kansallista valmistelua tunnistamalla tiedon käyttöön liittyviä oikeudellisia reunaehtoja.

Tutkimushankkeessa valotetaan ensinnäkin kyselytutkimuksella kerätyn aineiston avulla sitä, kuinka paljon ja millä tavoin suomalaisissa yrityksissä ja eri toimialoilla hyödynnetään massadataa ja mikä on massadatan hyödyntämisen liiketoimintapotentiaali. Toiseksi, hankkeessa selvitetään kirjallisuuskatsauksen, haastatteluiden ja työpajojen perusteella yksityisten ja julkisten massadataa hyödyntävien palveluiden kehittämiseen liittyviä ongelmakohtia ja pullonkauloja Suomessa. Kolmanneksi, raportti esittelee kansainvälisiä, potentiaalisesti Suomeen soveltuvia innovatiivisia ratkaisuja, joilla massatietoihin perustuvien palveluiden kehittämistä voidaan edistää niin, että samalla turvataan riittävä tietosuoja.