Kilpailukyky ja tuotevalikoimat
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö
Kilpailukyky ja tuotevalikoimat

Kilpailukyky ja tuotevalikoimat

Suomessa on kasvava yksimielisyys siitä, että Suomen teollisuudella on kustannuskilpailukykyongelma. Noin puolet siitä johtuu kilpailijamaita nopeammasta työvoimakustannusten kasvusta ja toinen puoli kilpailijoita hitaammasta tuottavuuskasvusta. Ongelma on vaikea. Maltilliset palkkaratkaisut auttavat, mutta hitaasti. Maailman talouden suhdanteistakaan ei ole apua luvassa. Kustannuskilpailukykymme ongelmat ovat siis suurelta osin rakenteellisia.

Tämänhetkinen ymmärrys rakenteellisten ongelmien syistä ja piirteistä perustuu suurelta osin pintapuoliseen analyysiin ja spekulatiiviseen päättelyyn. Jos tuotevalikoiman eroja ja merkitystä ei oteta huomioon, käsitys kilpailukyvystä ja sen kehityksestä voi olla virheellinen. Väärien politiikkajohtopäätösten riski on ilmeinen ja vaara yritysten uudistumista haittaavaan elinkeinopolitiikkaan on suuri.

Rakenteellisten ongelmien ymmärtämiseksi tarvitaan tietoa rakennemuutosten mekanismeista (eli ns. luovasta tuhosta) aina yritys- ja tuotetasolle saakka. Tällöin ollaan lähellä johdon konkreettisia päätöksiä. Vain tällaisella analyysilla saadaan olennaista tietoa siitä, mitkä tekijät estävät ja mitkä vauhdittavat kilpailukyvyn parantumista. Vain näin saadun tiedon pohjalta voidaan tehdä luotettavia päätelmiä siitä, millaisia politiikkatoimia tarvitaan tilanteen parantamiseksi, mihin ne pitäisi erityisesti kohdistaa ja millaisia politiikkatoimia pitää välttää. Kansantalouden näkökulmasta ollaan kilpailukyvyn ytimessä.

Hankkeessa tutkitaan kilpailukyvyn ja tuotevalikoimien välistä yhteyttä kokonaistaloudellisesta sekä yritystason dynamiikan näkökulmasta.