Työn ja pääoman allokaatio
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Työn ja pääoman allokaatio

Työn ja pääoman allokaatio

Työn ja pääoman tehokas allokaatio, eli resurssien kohdentuminen, on ollut taloustieteen keskeisimpiä kysymyksiä jo Adam Smithin Kansojen varallisuus -teoksesta lähtien. Viime vuosina tehottoman allokaation syihin ja seurauksiin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota mm. aikaisempaa kattavampien toimipaikkatason rekisteriaineistojen ja kehittyneempien tutkimusmenetelmien ansiosta. Yritysten ja toimipaikkojen välillä on havaittu yllättävän suuria ja pitkäkestoisia tuottavuuseroja jopa hyvin tarkasti rajatun toimialan sisällä. Tutkimusten mukaan jopa puolet Yhdysvaltojen teollisuustuotannossa havaituista tuottavuuseroista kumpuaa resurssien tehottomasta kohdentumisesta.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa työn ja pääoman allokaation tehokkuuden tasosta ja sen kehityksestä yli ajan, sekä tehokkuuteen vaikuttavista taustatekijöistä. Hankkeen tulosten perusteella ehdotetaan konkreettisia politiikkatoimia, joiden avulla työn ja pääoman kohdentumista voitaisiin tehostaa. Politiikkatoimien vaikuttavuuden kannalta on keskeistä tarkastella työn ja pääoman kohdentumista neljällä eri aggregoinnin tasolla: toimipaikat, yritykset, toimialat ja kansantalous.

Resurssien kohdentuminen voi olla tehoton saman yritysten toimipaikkojen välillä, saman toimialan eri yritysten välillä, tai toimialojen välillä. Siksi on tärkeätä tarkastella allokaatiota aggregoinnin eri tasoilla, koska tehoton allokaatio alemmalla tasolla näyttäytyy teknisenä tehottomuutena ylemmälle tasolle siirryttäessä. Alemmilla tasoilla tehottomuus kumpuaa suuressa määrin yritysten johdon päätöksistä, ylemmillä tasoilla korostuvat vapaa kilpailu ja markkinoille tulon esteet.

 

Etla toteuttaa hankkeen yhteistyössä hanketta koordinoivan Aalto Yliopiston kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: