Misallocation of Labor and Capital in Finland’s Business Sector

Dai ShengKuosmanen NataliaKuosmanen Timo (toim.)Kuusi TeroLiesiö JuusoMaczulskij Terhi

Abstract

Misallocation of labor and capital has attracted considerable interest in economics, however, there is little empirical evidence from Finland’s business sector. This project examined misallocation by applying modern methods of economics and statistics to the register data of Statistics Finland on business enterprises in Finland.

The main results of the study can be summarized as follows: 1) The current allocation of resources is far from optimal from a societal point of view. 2) The efficiency of resource allocation between companies deteriorated during the study period 2000–2018. 3) Misallocation of labor correlates statistically significantly with the characteristics of enterprises such as the age, size, equity-debt ratio, and foreign ownership. 4) The majority of the companies considered operate capital intensively than would be efficient from a societal perspective.

Based on the results, more efficient allocation of resources to high-productivity firms could significantly increase productivity. Although startups are, on average, more productive than exiting firms, many startups are unable to take advantage of the competitive advantage due to high productivity to expand their operation. On the other hand, the results suggest that the allocation of labor input across firms is less efficient than the allocation of capital, especially for startups and small firms. Increasing labor mobility and wage competition could be practical means to improve the allocation of labor across firms.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2022:44.

Työn ja pääoman tehoton kohdentuminen Suomen yrityssektorilla

Tiivistelmä

Työ- ja pääoma resurssien kohdentumisen tehokkuuden kohdentumisesta Suomen yrityssektorilla on olemassa varsin niukasti tutkimustietoa. Hankkeessa tutkittiin työn ja pääoman allokaation tehokkuutta soveltamalla moderneja talous- ja tilastotieteen menetelmiä Tilastokeskuksen ylläpitämiin yritystason rekisteriaineistoihin.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset voidaan tiivistää seuraaviin neljään havaintoon: 1) Nykyinen resurssien allokaatio on kaukana optimaalisesta yhteiskunnan näkökulmastatarkasteltuna. 2) Resurssien kohdentumisen tehokkuus yritysten välillä on heikentynyt tarkastelujakson 2000–2018 aikana. 3) Tehottomuus työvoiman kohdentumisessa korreloitilastollisesti merkitsevästi yritysten ominaisuuksien kuten yrityksen iän, koon, vakavaraisuuden ja ulkomaalaisomistuksen kanssa. 4) Enemmistö tutkituista yrityksistä toimii pääomavaltaisemmin kuin olisi yhteiskunnan näkökulmasta tehokasta.

Tulosten perusteella työn ja pääoman nykyistä tehokkaampi kohdentuminen keskimääräistä korkeamman tuottavuustason yrityksiin voisi kasvattaa tuottavuutta merkittävästi. Vaikka uudet yritykset ovat keskimäärin tuottavampia kuin markkinoilta poistuvat yritykset, monet uudet yritykset eivät kykene hyödyntämään korkean tuottavuustason luomaa kilpailukykyetua toimintansa laajentamiseen. Toisaalta tulokset viittaavat siihen, että työpanoksen kohdentuminen yritysten kesken on tehottomampaa kuin pääoman kohdentuminen, erityisesti uusien ja pienten yritysten kohdalla. Työvoiman liikkuvuuden ja palkkakilpailun lisääminen olisivat konkreettisia keinoja työvoiman kohdentumisen tehostamiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:44.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työn ja pääoman allokaatio
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
30.05.2022
Avainsanat
Talouskasvu, Työn tuottavuus, Resurssien kohdentuminen, Rakennemuutos
Keywords
Economic growth, Labor productivity, Resource allocation, Structural change
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:44
Sivuja
133
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.