Koronapandemian tukipolitiikan arviointi

Tiivistelmä

Raportti kartoittaa koronapandemiashokin takia Suomessa käyttöönotettuja yrityksille suunnattuja tukitoimenpiteitä. Jaottelemme tukitoimet julkisiin yritystukiin eli avustuksiin sekä lainoihin ja takauksiin ja markkinaehtoiseen rahoitukseen. Suomen koronatukipolitiikkaa vertaillaan tukitoimiin ja taloustilanteen kehittymiseen Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Suomessa pandemian takia myönnetyt yritystuet ovat olleet kansainvälisesti mittaluokaltaan pieniä. Koronatukitoimet ovat olleet verrattain tehokkaita ja oikeansuuntaisia.

Ekonometrinen analyysi Valtiokonttorin jakamien kustannustukien kausaalivaikutuksista viittaa siihen, että kustannustuet ovet lisänneet yritysten liikevaihtoa ja pienentäneet yrityssaneeraukseen joutumisen riskiä. Laskelmamme osoittavat, että osa muutoin koronapandemian aikana tappiollisista yrityksistä on muuttunut kustannustukien takia voitollisiksi.

Analyysimme viittaa siihen, että suorilla tuilla ja väliaikaisilla konkurssilainmuutoksilla voidaan tehokkaasti suojata talouden rakenteita äkillisissä kriisitilanteissa. Pandemian pitkittyessä jatkuvat uudet tukikierrokset lienevät kuitenkin hidastaneet talouden tervettä rakennemuutosta. Kriisitilanteiden pitkittyessä olisikin talouden uusiutumisen vauhdittamiseksi tärkeää muotoilla exit-strategia, jossa sitoudutaan johonkin selkeään kriisitukien loppumisen takarajaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:39.

Assessment of Support Policy during the Coronavirus Pandemic

Abstract

The report reviews the support measures that were introduced for companies in Finland due to the coronavirus pandemic. The support measures have been divided into public business subsidies, i.e. grants, and loans, guarantees and market-based financing. The report compares Finland’s coronavirus support policy to support measures and economic development in Sweden, Norway, Denmark, Germany and Great Britain. By international standards, the business subsidies granted due to the pandemic have been small in Finland. The coronavirus support measures have been relatively effective and well-suited.

An econometric analysis of the causal effects of the State Treasury’s business cost support indicates that the support has increased companies’ turnover and reduced their risk of debt restructuring. Our calculations show that some of the companies that otherwise would have been loss-making during the coronavirus pandemic have turned profitable due to business cost support.

Our analysis suggests that direct support and temporary amendments to bankruptcy legislation can effectively protect economic structures in sudden crises. In a prolonged pandemic, however, the ongoing new rounds of support have probably slowed down a beneficial structural change of the economy. For persisting crises, it would be important to formulate an exit strategy that includes a clear deadline for ending crisis support measures so that the economy can renew more swiftly.

Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment 2022:39.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Koronapandemian tukipolitiikan arviointi
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
17.05.2022
Avainsanat
Yritykset, Elinkeinot, Yritystuki, Talous, Elinkeinoelämä
Keywords
Enterprises, Means of livelihood, Business subsidy, Economy, Business and industry
Julkaisija / sarja
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:39
Sivuja
88
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.