Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen

Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen

Tutkimus koostui neljästä osasta. Ensimmäisen osan tavoitteena oli koota keskeiset tulokset tutkimuksista, jotka arvioivat työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan rakennettujen työllistymiskannusteiden vaikutuksia, sekä pohtia niiden perusteella annettavia yleisiä politiikkasuosituksia näiden kannusteiden rakenteiden parantamiseksi ja niiden implementoinnin tehostamiseksi. Toisessa vaiheessa selvitettiin työpankkikokeilusta tähän asti saatuja kokemuksia. Kolmannessa osassa kartoitettiin työttömyysturvaan ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan tehtyjä muutoksia (erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen) sekä tehtiin yksilötason tilastoaineistoihin perustuva analyysi näiden muutosten yhteisvaikutuksista työttömyyden kestoon ja laatuun sekä työttömyysjakson jälkeiseen aktiviteettiin (työmarkkina-asemaan). Neljännessä vaiheessa laajennettiin työttömyysturvaan liittyvää analyysia simuloimalla elinkaariaineistolla työttömyysturvassa tehtyjen muutosten kannuste- ja tulonjakovaikutuksia. Tutkimuksen kaikissa neljässä osassa pääpaino on pitkäaikaistyöttömyyden syntyyn, kestoon ja rakenteeseen vaikuttamisessa.

Tutkimuksesta vastaa: