Työpankki välittäjänä ja työllistäjänä – Työpankkien toiminnan vaikuttavuuden tarkennettu arviointi

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan työpankkien roolia työttömien työnhakijoiden avoimille työmarkkinoille välittäjänä mutta myös omaan toimintaansa työllistäjänä. Tarkastelun pääasiallinen kohderyhmä muodostuu työttömistä, jotka siirtyivät vuoden 2013 aikana työpankin asiakkaiksi. Heitä seurataan vuoden 2014 loppuun asti eli noin vuoden verran ajassa eteenpäin. Raportin lopussa heidän työpankin jälkeisiä työmarkkinakokemuksiaan verrataan soveltuvin osin vuosina 2011 ja 2012 työpankin asiakkaaksi siirtyneiden työelämässä menestymiseen jatkossa. Työpankkilaisten työkokemuksista esitetään kahdenlaisia tuloksia. Yhtäältä havainnollistetaan työpankkilaisten työmarkkina-aseman yleistä kehitystä työpankin asiakkaaksi siirtymisen jälkeen mutta myös työpankkia edeltävinä vuosina. Toisaalta raportoidaan tilastollisiin arviointimenetelmiin pohjautuvia tuloksia heidän työpankin jälkeisestä työllisyystilanteestaan. Tulokset osoittavat, että työpankin kautta työllistyneet työttömät työnhakijat ovat keskimäärin pärjänneet työelämässä paremmin kuin samankaltaiset työttömät, jotka eivät siirtyneet työpankin asiakkaaksi. Työpankin kautta työllistyneiden työllisyystilanne näyttää myös yleensä säilyneen suotuisampana. Tuloksiin ei vaikuta se, onko työpankkilaisen työllistyminen tapahtunut palkkatuella vai ilman.

Job Banks as Mediators and Employers – A Revised Assessment of the Employment Effect of Job Banks

Abstract

In this report, we re-assess the role of so-called job banks as mediators into the open labour market but also as employers of unemployed job-seekers. The focus is primarily on the unemployed who became job bank clients during 2013. We follow up the labour market situation of these individuals during one year’s timeahead, until the end of 2014. In the latter part of the report, we compare the main findings to those obtained for the unemployed having re-entered the labour market with the help of a job bank either in 2011 or 2012. We present two different sets of results concerning individuals’ near-future labour market experiences. The first set illustrates the development of their employment situation more generally both before and after employment via a job bank while the second set reports results obtained from using statistical evaluation methods. The results indicate that the labour market prospects of those having been employed via a job bank have, on average, been clearly better than for identical unemployed persons who did not use the services of a job bank. Moreover, those employed via a job bank often also seem to have faced better opportunities to stay employed. The results are the same irrespective of whether or not the job bank client‘s employment involves wage subsidies.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tutkimus aktiivisesta työvoimapolitiikasta (ml. työpankkikokeilun arviointi) ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksista työttömyyteen ja työllisyyteen
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 75
Päiväys
17.11.2017
Avainsanat
Työpankki, Työllistyminen, Työllisyys, Aktiivinen työvoimapolitiikka, Vaikuttavuus, Arviointi, Palkkatuki, Nuoret
Keywords
Job bank, Employability, Employment, Active labour market policies, Impact, Evaluation, Subsidies, Youth
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
I38, J64
Sivuja
60
Kieli
Suomi