Leijona ja lohikäärme – Suomen ja Kiinan taloussuhteet

Kaitila VilleKotilainen Markku

Tiivistelmä:
Tutkimuksessa esitetään ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta ja sen kansainvälisestä roolista sekä erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. Kiinan talous on nykyisin niin suuri ja monin sitein muuhun maailmaan kytkeytynyt, että sen kasvuvauhdin, kysynnän rakenteen ja kansainvälisen työnjaon muutoksilla on suuri vaikutus koko maailmantalouden kehitykseen. Tästä syystä raportin alussa esitetään analyysi Kiinan tulevista kehitystrendeistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Suomen ja Kiinan välisiä taloussuhteita tutkitaan koko kansantalouden, toimialojen ja keskeisten yritysten tasolla. Tärkeänä aineistona ovat ulkomaankauppaa, suoria sijoituksia ja ulkomaisia tytäryhtiöitä koskevat tilastot. Ulkomaankaupan tilastotarkastelussa huomio kiinnitetään tavallisten bruttomääräisten lukujen ohella maailman panos-tuotos -tietokannan (WIOD) pohjalta ulkomaankaupan väli- ja lopputuotevirtoihin. OECD:n ja WTO:n laskemien arvonlisäpohjaisten ulkomaankauppatilastojen avulla tarkastellaan eri toimialojen tuotannon heijastumista suoraan ja välillisesti Suomen ja Kiinan ulkomaankaupassa. Keskeisiä tulevaisuuden haasteita kartoitetaan yrityskyselyllä. Raportin lopussa esitetään laaja yhteenveto sekä suomeksi että englanniksi.

The Lion and the Dragon – Economic Relations between Finland and China

Summary:
The study presents an up-to-date report on China’s economy and its international role, focusing on the economic relations between Finland and China. China’s economy today is so large and integrated with the rest of the world that changes in its growth, demand structure and international division of labour have a major impact on global economic development. For this reason, at the beginning of the report an analysis of China’s future trends and related risks is presented. Economic relations between Finland and China are assessed at the levels of the aggregate economy, industries and key enterprises. The main data used are statistics on foreign trade, direct investment and foreign subsidiaries. In addition to ordinary gross figures from foreign trade statistics, attention is also paid to intermediate and final product flows of foreign trade based on the World Input-Output database (WIOD). The value-added foreign trade statistics computed by the OECD and the WTO are used to evaluate the direct and indirect impacts of the production of different industries on the foreign trade between Finland and China. The key challenges in the future were assessed with the aid of a business survey. At the end of the report, a comprehensive summary is presented both in Finnish and in English.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 276
Päiväys
13.11.2017
Avainsanat
Kiina, Suomi, makrotalous, ulkomaankauppa, arvonlisäperusteinen ulkomaankauppa, suorat sijoitukset, kansainvälinen liiketoiminta
Keywords
China, Finland, macro-economy, foreign trade, value-added foreign trade, direct investment, international business
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-693-1 (nid.)
978-951-628-694-8 (pdf)
Sivuja
162
Hinta
24 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi