Kansainvälisen kaupan sokit ja erot Suomen ja Ruotsin viennin menestyksessä

Kansainvälisen kaupan sokit ja erot Suomen ja Ruotsin viennin menestyksessä

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään laaja-alaisesti, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet Suomessa harjoitetun tuotannon vientimenestykseen. Hankkeessa hyödynnetään yhdistettyä yritys- ja hyödykeaineistoa sekä Suomesta että Ruotsista. Ruotsi on mielenkiintoinen vertailukohde, koska Suomi kilpailee osittain samoilla hyödykkeillä ja toimialoilla kuin Ruotsi ja etenkin EU-jäsenyyden myötä sääntely-ympäristö on muuttunut maiden välillä yhdenmukaisemmaksi. Toisaalta kuitenkin globaalin talouskriisin jälkeisenä aikana Ruotsin vienti ja talous ovat elpyneet huomattavasti nopeammin.

Suomi-Ruotsi-vertailu yritys- ja hyödyketasolla auttaa ymmärtämään, miltä osin Suomen viennin ongelmat ovat hyödyke- ja yrityskohtaisia ja missä määrin samanlaisen tuotannon erilaisten kustannusrakenteiden aiheuttamia.

Tutkimuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota yrityskohtaisiin tekijöihin, kuten markkinointikuluihin sekä myyntiin ja markkinointiin erikoistuneen työvoiman osuuteen työvoimasta. Vientiteollisuuden kehittämisen kannalta on tärkeää analysoida tarkemmin markkinoinnin ja muiden yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta viennin menestykselle. Erityisesti tuottavuuden näkökulmasta on tarve tuottaa uutta päivitettyä tutkimustietoa teollisuussektoriin kohdistuvista riskeistä ja siitä, mitkä tekijät vaikuttavat viennin menestyksessä.

Tutkimuksesta vastaa: