Decentraliserad lönebildning i Finland väcker intresse också i Sverige

Det förändrade arbetsmarknadsläget i Finland är nu av intresse i Sverige när Ratio – Näringslivets forskningsinstitut publicerade en egen analys torsdagen den 30 september. Efter att Skogsindustrin och Teknologiindustrin nyligen beslutade att säga upp kollektivavtalen på industrinivå, kommer den nuvarande arbetsmarknadshösten i Finland att bli dimmigare än tidigare. Enligt Ratio försöket till decentralisering kommer att lyckas, men det kan också bli kostsamt.

Den finska lönebildningsmodellen är på väg att förändras i grunden. Det menar många är följden av att de finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin nyligen beslutade att säga upp kollektivavtalen på industrinivå. Ambitionen är åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

Det var hösten 2020 och tidig vår 2021 som organisationerna Skogsindustrin och Teknologiindustrin sade upp kollektivavtalen. I Finland finns nu en allmän uppfattning att den existerande lönebildningsmodellen har nått vägs ände. Det visar också Ratios rapport. Såväl arbetsgivare som arbetstagare tror att de pågående försöken att decentralisera modellen kommer att lyckas, men uttrycker oro för att det kan leda till ökade transaktionskostnader och inkomstskillnader.

Antti Kauhanen, forskningsdirektör med ansvar för Etlas forskning på arbetsmarknader och utbildning, håller med och hoppas att löneökningarna inte blir för dyra för konkurrenskraften.

– Sektorerna kommer förmodligen att hitta sina egna sätt att decentralisera löneförhandlingar, och lokala avtal kommer också att utvecklas i Finland. Den nya modellen kommer att bli framgångsrik om den producerar konkurrenskraftiga lönelösningar, uppskattar Kauhanen.

Etlas Kauhanen var en av de intervjuade experterna och han fick också kommentera publiceringen av Ration -rapporten den 30 september.

– Den finska utvecklingen är intressant av flera skäl, inte minst för Sverige som har en liknande arbetsmarknadsmodell. Vi har dessutom många företag som är verksamma i båda länderna och således berörs av utvecklingen. Men lika intressant är att det finns svenska arbetsgivarorganisationer som efterfrågar moderna kollektivavtal och en mer decentraliserad lönebildning, säger Nils Karlson, professor i statsvetenskap.

Tillsammans med Martin Björklund, forskningsassistent och statsvetare, har han skrivit rapporten ”Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven”. I rapporten undersöker Ratio-forskarna bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Materialet grundar sig bland annat på intervjuer med partsföreträdare och experter liksom tidigare forskning.

– Det som nu sker är en del av en långsiktig strävan att få lokala förhandlingar och ökad flexibilitet. Det beror på ett missnöje med nuvarande kollektivavtal, de upplevs stela och detaljerade. Överlag tyngs den finska modellen av bristande samarbetskultur, man förlitar sig ofta på staten, säger Nils Karlson.

Läs mera / Ratio