Toimialakatsaus 2016:2

Etla arvioi syyskuussa julkaistussa ennusteessaan, että teollisuuden tuotos kasvaa 1,4 prosenttia tänä vuonna ja 1,7 prosenttia vuonna 2017. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisen sarjan mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 1,8 prosenttia viimevuotisesta ja työpäiväkorjattuna 1,3 prosenttia. Teollisuustuotanto on vihdoinkin elpymässä.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kääntyy useamman vuoden kestäneen alamäen jälkeen ensi vuonna kasvuun. Vientikin kasvaa, mutta vientihinnat pysyvät ennallaan. Metallien jalostuksen kannattavuus kohenee lähivuosina, kun yksikkötyökustannukset laskevat. Kulkuneuvojen valmistuksen omavaraisuusaste on huomattavasti matalampi kuin koneiden ja metallituotteiden valmistuksen. Kone- ja laiteteollisuuden investointiaste nousee selvästi ensi vuonna.

Paperiteollisuudessa on edelleen liikaa kapasiteettia, sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Varsinkin Ranskassa paperin tuotantomäärät ovat vähentyneet tuntuvasti. Rakennemuutoksen myötä investointiaste Suomessa on lähivuosina korkea, kun sellun tuotantokapasiteettia tulee lisää. Puutuoteteollisuudessa vientitilauskanta on normaalia suurempi, vaikka kansainvälinen kysyntä ei juuri kasva. Kemianteollisuudessa yksikkötyökustannukset alenevat hieman ennustevuosina, kun tuotanto kasvaa ja työpanos hieman vähenee. Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto jatkuu ainakin koko ensi vuoden. Siitä huolimatta elintarviketeollisuuden vientimäärän supistumisen odotetaan pysähtyvän vuonna 2017. Venäjän osuus elintarvikkeiden viennistä oli 8 prosenttia kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa. Tevanake-teollisuuden tuotanto vähenee vielä ensi vuonna. Alalla on runsaasti liikaa kapasiteettia. Kannattavuus pysyy kuitenkin suhteellisen vakaana.

Rakentaminen saavuttaa suhdannehuipun tänä vuonna, kun tuotanto kasvaa vajaat 6 prosenttia. Ensi vuonna uudisrakentamisen kasvun painopiste siirtyy yritysten ja yhteisöjen hankkeisiin, kun käynnistyneet suuret liike- ja teollisuusrakennusprojektit laajenevat. Ennustejaksolla rakennusyritysten kannattavuuden arvioidaan hieman paranevan. Rakennustuotannon kasvu lisää alan yritysten investointitarpeita ja työn kysyntää.

Yksityisten palvelutoimialojen tuotos kasvaa 1,7 prosenttia tänä vuonna ja 1,2 prosenttia vuonna 2017. Kaupan alan kasvu kiihtyy tänä vuonna viime vuoteen verrattuna, mutta hidastuu uudelleen ensi vuodesta alkaen, kun kotitalouksien reaalisen ostovoiman kasvu hidastuu. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan arvonlisäyksen määrä kasvaa kuluvana vuonna keskimäärin hieman yli prosentin viime vuodesta, mutta seuraavina vuosina kotitalouksien reaalitulojen kasvun hidastuminen heikentää kasvua. Ulkomaiset matkailijat tukevat alan kysyntää. Kuljetuksen ja varastoinnin kokonaistuottavuus kääntyy ensi vuonna hienoiseen kasvuun. Viennin odotettu virkoaminen tukee kuljetusalan kehitystä.

Rahoitus- ja vakuutusalan kehitys Suomessa on vakaata, mutta paineita tulee poikkeuksellisesta rahapolitiikasta, lisääntyneestä viranomaisvalvonnasta, uusista toimijoista markkinoilla sekä Brexitistä. Kasvu kiinteistö- ja liike-elämää palvelevassa toiminnassa on tänä vuonna hyvin erilaista eri toimialoilla, mutta ensi vuonna erot pienenevät. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta kasvavat tänä vuonna ripeästi.

Julkaisun tietoja

Päiväys
29.11.2016
Sivuja
76
Kieli
Suomi