Yrityskokodynamiikka ja kasvun esteet Suomessa

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan yritysten kasvua sekä kasvun esteiden ja yrityskoon välistä suhdetta. Selvitämme, miten suomalaiset yritykset ovat liikkuneet kokoluokkien välillä vuosina 2008–2020 muodostamalla yrityskokoluokat sekä henkilöstömäärän että liikevaihdon avulla. Lisäksi tutkitaan, millaisia kasvun esteitä yritykset kohtaavat ja onko kasvun esteillä eroja eri yrityskokoluokkien välillä.

Tulosten mukaan yritykset siirtyvät ennemminkin pienempään kokoluokkaan kuin kasvavat suurempaan. Valtaosa yrityksistä kuitenkin pysyy samassa kokoluokassa sekä kolmen että viiden vuoden tarkastelujaksoilla. Raskas sääntely ja halu välttää velkaantumista ovat yleisimmät yritysten kokemat esteet kasvulle. Yrityskokojen välillä löytyi kuitenkin joitain eroja. Kaikista pienimmät mikroyritykset kokevat suurempia yrityksiä todennäköisemmin kasvun esteitä, koska haluavat välttää velkaantumista tai koska heillä on puutteita myynnissä ja markkinoinnissa. Pk-yritykset kohtaavat mikroyrityksiä useammin kasvun esteitä kilpailijoita korkeamman kustannustason takia. Vähiten kasvun esteitä kohdattiin Mittelstand-yrityskokoluokassa.

Company Size Dynamics and Growth Barriers Among Finnish Companies

Abstract

The report examines the dynamics of company size classes in Finland and the relationship between growth barriers and company size. It investigates how Finnish companies have moved between different company size categories from 2008 to 2020, categorizing them based on both the number of employees and revenue. The study also explores growth barriers and whether companies of different sizes face different barriers.

The results suggest that companies are more likely to shrunk to a smaller size category rather than to grow into a larger one. However, most companies remain in the same size category during both the three-year and five-year observation periods. Heavy regulations and a desire to avoid debt are the most common barriers to growth experienced by companies. Statistically significant differences between size categories were observed for seven growth barriers. The smallest micro-enterprises are more likely to experience growth barriers compared to larger companies, either because they want to avoid taking on debt or because they have deficiencies in sales and marketing. Small and medium-sized enterprises (SMEs) encounter growth barriers more frequently than micro-enterprises due to higher cost levels compared to competitors. The fewest growth obstacles were encountered in the Mittelstand company size category.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille ja yrityksille
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 141
Päiväys
13.11.2023
Avainsanat
Yrityskoko, Yrityskokodynamiikka, Kasvu, Kokoluokka, Kasvun este
Keywords
Company size, Company size dynamics, Growth, Growth barrier
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L11, L20, L21, L25, D22
Sivuja
28
Kieli
Suomi