Etla-tutkimus: Tiukka sääntely ja halu välttää velkaantumista kutistavat suomalaisyrityksiä ja jarruttavat kasvua

Yritykset siirtyvät ennemmin pienempään kokoluokkaan kuin kasvavat suurempaan, käy ilmi tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Noin viidesosa yrityksistä kokee kasvun esteiksi tuotteiden ja palveluiden uudistustarpeet sekä vaikeudet saada rakennus- ja viranomaislupia. Pienillä tai keskikokoisilla yrityksillä esteet liittyvät usein myös kilpailijoita korkeampaan kustannustasoon. Eniten kasvun esteitä koetaan kaikkein pienimmissä mikroyrityksissä, vähiten kasvun jarruista raportoivat suuryritykset.

Valtaosa suomalaisista yrityksistä (liki 95 %) on pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.  Keskimäärin mikroyritykset työllistivät vuosina 2008–2020 vain yrittäjän itsensä tai lisäksi yhden toisen henkilön. Samaan aikaan suurempia yrityksiä oli Suomessa lukumääräisesti merkittävästi vähemmän, vain noin prosentti kaikista yrityksistä työllisti yli 50 työntekijää.

Tänään julkaistu Etla-tutkimus ”Yrityskokodynamiikka ja kasvun esteet Suomessa” (Etla Raportti 141) on tarkastellut, missä määrin yritykset liikkuvat eri kokoluokkien välillä ja mistä yrityksen kasvu mikroyrittäjyyttä suuremmaksi oikein on kiinni.

Tutkimuksen mukaan vuosina 2008–2020 on suomalaisyritysten keskuudessa ollut selvästi yleisempää kutistua pienempään yrityskokoluokkaan kuin isompaan. Valtaosa yrityksistä pysyy samassa kokoluokassa niin kolmen kuin viiden vuodenkin tarkastelujaksolla.

-Yhtenä päätuloksena voi pitää havaintoa, kuinka harvinaista tosiasiassa suurempaan yrityskokoluokkaan siirtyminen on henkilöstömäärällä mitattuna. Yritysten henkilömäärän väheneminen ei sinänsä välttämättä tarkoita, että yrityksen tuottavuus olisi laskenut, tilanne voi olla jopa päinvastainen. Kuitenkin myös liikevaihdolla mitattuna yleisempää on tippua pienempään kokoluokkaan kuin kasvaa suuremmaksi, toteaa tutkimuksen tehnyt Annu Laurikka

Sääntely, uudistumisen tarve ja pelko yritysten kasvun esteinä

Yleisimmät yritysten kohtaamat kasvun esteet Suomessa ovat tiukka sääntely ja halu välttää velkaantumista. Tutkimuksessa havaittiin, että pienemmillä yrityksillä kasvun esteet liittyvät rahoitukseen ja velkaantumiseen, kun taas kooltaan hieman suuremmilla yrityksillä kasvua rajoittaa kilpailu.

Liite: Taulukko 6 (Kasvun esteet kokoluokittain, %-osuus yrityksistä, jotka vastanneet ko. väittämän estävän kasvua)

Pienimmissä mikroyrityksissä selkeä este kasvulle oli velkaantumisen pelko, kun yrittäjän henkilökohtainen omaisuus on usein kiinni yrityksen veloissa. Hieman suuremmissa (10–49 henkilön ja 50–249 henkilön) yrityksissä taas koettiin kasvun esteeksi kilpailijoita korkeampi kustannustaso. Noin viidesosa yrityksistä kokoluokkaan katsomatta kokee kasvun esteiksi tuotteiden ja palveluiden uudistustarpeen sekä rakennus- ja viranomaislupien saannin vaikeuden.

Eniten kasvun esteitä koetaan mikroyrityksissä, vähiten ns. Mittelstand-yrityksissä, jotka työllistävät 250–499 henkilöä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Etlan vuonna 2015 keräämää yrityskyselyä kasvun esteistä, johon vastasi 4300 yritysjohtajaa erikokoisista yrityksistä.

Tutkimus on tehty osana Business Finlandin rahoittamaa laajempaa tutkimuskokonaisuutta Suomen houkuttelevuudesta. Annu Laurikan laatiman tutkimuksen ohjaajana toimi Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

 

Laurikka, Annu: Yrityskokodynamiikka ja kasvun esteet Suomessa (Etla Raportti 141)