FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040

Berg-Andersson BirgittaKulvik MarttiLintunen JussiKunttu JanniOrfanidou Timokleia

Tiivistelmä

Metsät voidaan nähdä muun muassa puuraaka-aineen ja bioenergian lähteenä, terveyshyötyjä tuottavana virkistysalueena, hiilinieluna ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Raportissa tarkastellaan kuinka muutokset näkemysten välisissä painotuksissa ja metsäalan toimintaympäristössä vaikuttavat metsäalan tuotantoon, puunkäyttöön ja työvoiman osaamistarpeiden kehitykseen.

Tulevaisuustarkastelu perustuu vuoteen 2026 ulottuvaan ennusteeseen ja vuoteen 2040 asti ulottuvaan skenaariotyöhön. Yhdistettynä tämän päivän näkemyksiin metsäomistajakunnan ja metsänhoitotapojen muutoksista, teknologisesta kehityksestä sekä jo tiedetyistä politiikkatoimista, ennakointityö luo monitahoisen kuvan metsäalan tulevaisuudesta.

Vaikka metsäteollisuustoimialojen näkymät tuleville vuosille ovat suhteellisen vakaat, on vuoteen 2040 mennessä nähtävissä merkittäviä muutoksia. Metsätaloudessa kehitystä ajavat muutokset metsänhoitotavoissa, metsänomistajakunnassa, maankäytön ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteissa ja metsätuhoriskeissä.

Tuotannossa kehityskulut riippuvat voimakkaammin siitä, miten yhteiskunta ja siten lopputuotteiden kysyntä kehittyvät. Metsäteollisuuden arvonlisä voi kasvaa erityisesti, jos tuotannon sivuvirtoja saadaan ohjattua energiantuotannosta korkean arvonlisän tuotteisiin. Tätä kehitystä rajoittaa tuotantoprosessien oma energiantarve, joka pitää tyydyttää muilla ratkaisuilla, jos sivuvirtojen energiasta luovutaan merkittävästi.

Englanninkielinen lisämateriaali

Structural Changes in the Finnish Forest-based Sector, and Market and Employment Impacts in 2040

Abstract

Forests can be seen as a source of wood raw material and bioenergy, a recreational area with health benefits, a carbon sink, and a source of biodiversity. This report examines how different shifts in perceptions and in the wider forest sector environment affect forest sector production, wood use, and the development of workforce skills needs.

The forward-looking analysis is based on a projection up to 2026 and scenario work up to 2040. Combined with today’s views on changes in forest ownership and management practices, technological developments and policy measures already agreed and planned, the foresight work creates a broad vision of the future of the forest sector.

Although the outlook for the forest-based industries is relatively stable for the coming years, significant changes are foreseen by 2040. Changes in forestry will be driven by changes in forest management practices and forest ownership, climate and biodiversity targets for land use, and changes in the risk of natural disturbances due to climate change.

In production, development paths depend more strongly on how society, and hence demand for final products, evolves. Value added in the forest industry can increase, in particular if the by-products of production can be diverted from energy production to high value-added products. This development will be limited by the energy needs of the production processes themselves, which will have to be met by other means if the energy from the by-products is abandoned in significant quantities.

Supplementary material

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
FutureForest2040 - Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 131
Päiväys
28.09.2022
Avainsanat
Skenaariot, Metsäala, Ennakointi, Puunkäyttö, Metsänhoitokäytännöt
Keywords
Scenarios, Foresight, Forest sector, Wood uses, Forest management practices
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L73, C53, P18
Sivuja
42
Kieli
Suomi