Julkinen velka ja tuottavuuskasvu yksityisten investointien näkökulmasta

Tiivistelmä

Yrityssektorin investoinneilla on tärkeä rooli tuottavuuden parantamisessa. Talouskasvun ollessa hidasta ja tuottavuuskehityksen heikkoa on odotettavissa, että julkinen talous paikkaa verotulojen puutetta velkaantumalla. Tässä tutkimuksessa arvioidaan julkisen velan ja tuottavuuskasvun yhteyttä erityisesti yksityisten investointien muodostumisen näkökulmasta. Taloustieteellisten tutkimusten mukaan julkinen velka syrjäyttää yksityisiä investointeja ja siten hidastaa talous- ja tuottavuuskasvua. Tilastollinen analyysi viittaa siihen, että julkinen velkaantuminen syrjäyttää yksityisiä investointeja Suomessa ja vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun, koska velkaantumisen myötä yrityssektorin osuus taloudesta pienenee. Osa julkisesta velasta hyödyttää myös julkisia investointeja mikä puolestaan vauhdittaa myös yksityisiä investointeja. Tämä kompensoi syrjäytysvaikutuksen negatiivista vaikutusta talouskasvuun. Vaikutus on kuitenkin pikemminkin suhdanneluonteinen kuin pitkän aikavälin talouskasvua kiihdyttävää. Taustalla vaikuttaa julkisten t&k-investointien pieni osuus julkisista investoinneista.

Public Debt and Economic Growth from the Perspective of Private Investment

Abstract

Corporate investment is crucial for productivity growth. When economic growth is sluggish and productivity growth weak, the government is likely to compensate the shortage of tax revenues with debt. The aim of this research is to study the connection between public indebtedness and productivity growth from the point of view of private investment. According to existing economic research, public debt crowds out private investment slowing down both economic and productivity growth. Our statistical analysis suggests that public debt crowds out private investment and hampers economic growth in Finland, as the share of the corporate sector in the economy decreases with the increase in public indebtedness. Public debt boosts public investment in addition to other expenditure categories, resulting in a leverage effect of private investment in the medium term. This crowding in effect compensates for the negative growth impact of crowding out. The impact occurs at business-cycle frequencies rather than in the long run. This is likely due to the relatively small share of public R&D investment.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Julkinen velka ja tuottavuuskasvu
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 130
Päiväys
16.08.2022
Avainsanat
Julkinen velka, Yksityiset investoinnit, Tuottavuus, Syrjäytysvaikutus
Keywords
Public debt, Private investment, Productivity, Crowding out
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
E22, H63, O40, O47
Sivuja
30
Kieli
Suomi