Henkivakuutusvaje Suomessa – Suuruusluokan arviointia yksilöaineistoilla

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastellaan yksilöaineiston avulla vapaaehtoisen henkivakuuttamisen yleisyyttä ja vakuutusten suuruutta, huoltajan kuolemasta aiheutuvia menetyksiä sekä näiden erotuksena muodostuvaa vakuutusvajetta. Tarkastelut perustuvat suomalaisten vakuutusyhtiöiden henkivakuutustietoihin sekä Tilastokeskuksen henkilö- ja kotitaloustietoihin vuosilta 2018–2020.

Aineistossa vähintään yhdenlainen vapaaehtoinen riskihenkivakuutus on 8 prosentilla. Niillä, joilla sellainen vakuutus on, sen keskimääräinen suuruus on 73 000 euroa. Henkivakuutusten ottaminen kuitenkin poikkeaa väestöryhmien välillä ja se on yleisempää työikäisillä, suurempituloisilla ja avioliitossa olevilla henkilöillä.

Vakuutusvajelaskelmissa huomioidaan laajasti huoltajan kuolemasta aiheutuvia muutoksia, jotka koskevat kotitalouden tuloja, kulutusta, kertynyttä varallisuutta, perhe-eläkkeitä ja henkivakuutuksia. Henkilöille, joilla on tuloja ja jotka asuvat vähintään kahden hengen talouksissa vakuutusvaje on keskimäärin 65 000–70 000 euroa. Tämän suuruinen lisävakuutus säilyttäisi jäljelle jäävän kotitalouden kulutusmahdollisuudet nykyisen suuruisina. Henkilöillä, joilla on riskihenkivakuutus, vakuutusvaje on keskimäärin lähellä nollaa. Vakuutusvaje muodostuu täten valtaosin siksi, että osalla ei ole lainkaan vapaaehtoista riskihenkivakuutusta.

The Life Insurance Gap in Finland

Abstract

This report employs individual-level register data to study the coverage and amounts of voluntary term life insurances, the monetary losses following from the death of a breadwinner, and the life insurance gap arising as the difference of the two. The data include information on the life insurances of Finnish individuals and their individual and household level information between 2018 and 2020.

We find that 8 % of the individuals have at least one type of term life insurance in the data. For them the average life insurance is 73 000 €. The take up of life insurances differ between groups, and it is more frequent among working-age, married and higher income individuals.

The life insurance gap calculations account for a number of changes in living standards following from a death of a breadwinner, including those in household income, consumption, existing wealth, survivors’ pensions and life insurances. For those individuals who have earned income and who live in families consisting of at least two persons the average life insurance gap is between 65 000 € and 70 000 €. This is the amount of additional life insurance that would retain the consumption possibilities the same as before the breadwinner’s death. For those who have a voluntary life insurance the gap is on average close to zero. Therefore, the life insurance gap arises mainly among those people not having a life insurance at all.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Henkivakuutusvaje ja koronavirus
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 129
Päiväys
10.05.2022
Avainsanat
Henkivakuutukset, Vakuutusvaje, Kotitaloudet, Sosiaaliturva, Menetetty tulo
Keywords
Life insurances, Life insurance gap, Households, Social security, Forgone income
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
G22, H31, H55, J17
Sivuja
48
Kieli
Suomi