Heterogeneous Impacts of the Decentralization of Collective Bargaining

Abstract

This paper analyses the heterogeneous effects of the decentralization of collective bargaining on the incidence of wage increases and wage dispersion in Finland. We use linked employer-employee panel data for the 2005–2013 period, which includes major changes in bargaining systems and economic conditions. Our regression results from models with high-dimensional individual and firm fixed effects show that decentralized bargaining leads to very different outcomes for blue- and white-collar employees. Decentralized bargaining decreases wage dispersion among blue-collar employees and slightly increases it among white-collar employees. Decentralization also affects the incidence of wage increases differently for blue- and white-collar employees. We argue that these differences reflect the different preferences of the employee groups. We also show that the fallback option in local negotiations affects the decentralization outcomes.

Työehtosopimusjärjestelmän hajautumisen heterogeeniset vaikutukset

Tiivistelmä

Tämä artikkeli käsittelee työehtosopimusjärjestelmän vaikutuksia palkankorotusten kohdentumiseen ja palkankorotusten hajontaan Suomessa. Erityistä huomioita kiinnitetään vaikutusten vaihteluun eri työntekijäryhmissä. Hyödynnämme yhdistettyä työnantaja-työntekijätilastoaineistoa vuosilta 2005–2013. Tällä ajanjaksolla työehtosopimusjärjestelmässä tapahtui merkittäviä muutoksia ja myös taloudellinen tilanne vaihteli huomattavasti. Analyysissä käytämme regressiomallia, jossa on sekä yksilö- että yritystason kiinteät vaikutukset. Tulokset osoittavat, että neuvottelujärjestelmän hajautuminen johtaa hyvin erilaisiin tuloksiin työntekijöille ja toimihenkilöille. Hajautuminen vähentää palkankorotusten hajontaa työntekijöillä, mutta lisää sitä hieman toimihenkilöillä. Hajautuneemmassa järjestelmässä myös palkankorotusten kohdistuminen taustaominaisuuksiltaan erilaisille työntekijöille poikkeaa työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä. Esitämme aiempaan tutkimukseen pohjautuen, että näiden erojen taustalla on työntekijäryhmien erilaiset palkkahajontaan ja paikalliseen sopimiseen liittyvät preferenssit. Tulokset osoittavat myös, että ns. perälaudalla on merkitystä yrityskohtaisten palkankorotuserien kohdistumiselle taustaominaisuuksiltaan erilaisille työntekijöille.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työehtosopimusten vaikutukset henkilöiden palkankorotuksiin ja työkykyyn
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Working Papers 83
Päiväys
11.11.2020
Avainsanat
Neuvottelujärjestelmän hajautuminen, Työehtosopimukset, Palkkaneuvottelut, Palkankorotukset, Palkkahajonta
Keywords
Decentralization, Collective agreements, Wage bargaining, Wage increase, Wage dispersion
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
J31, J51, J52
Sivuja
40
Kieli
Englanti