When Does Distributed Innovation Activity Make Sense? Location, Decentralization, and Innovation Success

Leiponen AijaHelfat Constance E.

Hajauta vai hallitse? Innovaatiotoiminnan sijainti, organisaatio ja tuotos Suomalaisyritysten tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) on laajentunut maantieteellisesti viime vuosina, sekä ulkomaille että kotimaan sisällä. T&K -toiminnan hajauttamiseen liittyy hyötyjä ja kustannuksia – aiemmassa kirjallisuudessa on enimmäkseen korostettu hyötyjä. Tässä tutkimuksessa arvioidaan molempia organisaatioteorian ja suomalaisen yritysaineiston valossa. T&K :n hajauttamisen hyödyt liittyvät siihen, että yritykset pääsevät paikallisten hiljaisen tiedon lähteiden äärelle. Esimerkiksi yliopistojen tieteelliseen tutkimukseen ja markkinoiden ominaisuuksiin liittyy tietoa, jota on vaikea saada etäältä. T&K :n hajauttamisen kustannukset taas syntyvät tiedon ja osaamisen siirtämisestä eri T&K -toimipaikkojen välillä. Toimipaikkojen välisten synergioiden hyödyntäminen on vaikeaa, jos ne ovat hyvin etäällä toisistaan. Tutkimuksen empiiristen tulosten mukaan kotimaassa hajautetut T&K -organisaatiot lanseeraavat keskitettyjä organisaatioita todennäköisemmin ainakin yhden innovaation ja tuottavat enemmän innovaatioihin perustuvaa myyntiä. Hajautettu T&K -organisaatio on myös hyvin vahvasti korreloitunut yritysten ulkopuolisten tietolähteiden käytön kanssa. Käytetyssä edustavassa suomalaisten teollisuusyritysten aineistossa hajautetun innovaatiotoiminnan hyödyt eivät kuitenkaan näyttäydy markkinoille uusien (eikä ainoastaan yritykselle itselleen uusien) tuotteiden kehittämisessä. Hajautetun innovaatiotoiminnan tuotokset ovat siis useimmiten vähittäisiä ja soveltavia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1063
Avainsanat
tutkimus ja kehitys, innovaatiot, organisaatio, hajauttaminen, tietolähteet
Keywords
research and development, innovation, organisation, decentralisation, knowledge sourcing
JEL
O32,L22
Sivuja
32
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti