Time Use During the Parental Leave and the Return to the Employment

Ruuskanen Olli-Pekka

Tutkimuksessa tarkastellaan mitkä ovat ne äitien sosio-ekonomiseen asemaan ja ajankäyttöön liittyvät tekijät, jotka selittävät äitien paluuta työmarkkinoille eri perhevapaan muodoista. Aikaisemmissa äitien paluuta työelämään tarkastelevissa tutkimuksissa paluuta on selitetty pääsääntöisesti naisten sosio-ekonomisilla ominaisuuksilla ja etuusjärjestelmillä. Näissä tutkimuksissa keskeisiksi selittäviksi tekijöiksi ovat osoittautuneet ikä, koulutustaso, aikaisempi työhistoria, perheen tulot ja etuuksien kesto eri järjestelmissä. Näissä aikaisemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu onko näiden paluuta selittävien tekijöiden joukossa ajankäyttöön liittyviä muuttujia. Onko ajankäytön jakautumisessa joitain sellaisia tekijöitä, jotka voivat ennustaa missä vaiheessa äiti palaa takaisin työelämään? Tutkimuksessa käytetty aineisto on Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimus vuodelta 1999/2000, jota on täydennetty Työssäkäyntitilaston tiedoilla. Tutkimuskohteeksi valittiin perheenäidit, joilla on alle kouluikäinen lapsi ja jotka eivät ole ajankäyttötutkimushetkellä työelämässä, mutta mahdollisesti vuosina 2001–2003. Kohdejoukko oli verrattain pieni, vain 148 äitiä. Tutkimuksen tulos on, että eri tukijärjestelmissä eri tekijät selittävät työhön paluuta. Tukijärjestelmät valikoivat siten työhön palaajat eri tekijöiden suhteen. Ajankäyttötekijät selittävät osaltaan työhön paluuta. Lastenhoitoon käytetty aika ja sosiaalisten aktiviteettien määrä vaikuttivat työhön palaamisen todennäköisyyteen. Pääpaino äitien paluussa on kuitenkin muilla kuin ajankäyttöön liittyvillä tekijöillä, kuten iällä ja koulutustasolla

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1060
Päiväys
2006
Avainsanat
ajankäyttö, naisten työn tarjonta, perhevapaat
Keywords
time-use, female labour supply, fertility
JEL
J2,C3,D1
Sivuja
32
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti