Essays on Stock Option Schemes and CEO Compensation

Mäkinen Mikko

Tutkimuksessa tarkastellaan optio-ohjelmia ja toimitusjohtajan palkkausta julkisesti noteeratuissa suomalaisyhtiöissä. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan optio-ohjelmien käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Esseessä esitetään, että yritykset, joiden markkina-arvo per työntekijä on korkea, voivat tarjota taloudellisia kannustimia henkilöstölleen edullisesti, mikä kannustaa yrityksiä käyttämään optioita. Lisäksi yhtiön osakkeen edellisen vuoden osaketuotto vaikuttaa kohdennettujen, muttei laajapohjaisten optio-ohjelmien käyttöönottoon. Toisessa esseessä esitetään empiiristä evidenssiä optio-ohjelmien tuottavuusvaikutuksista. Esseessä osoitetaan, että jos optio-ohjelmien endogeenisuus ja dynaamiset vaikutukset huomioidaan, optioiden ja yrityksen tuottavuuden välillä ei löydy tilastollista yhteyttä. Havainto tukee hypoteesia, jonka mukaan optio-ohjelmien vaikutus yrityksen taloudellisen menestymiseen on vähäinen. Kolmannessa esseessä tarkastellaan, vaikuttavatko optio-ohjelmat, tuottavuuden sijaan, yrityksen tekniseen tehottomuuteen. Tulokset viittaavat siihen, että teollisuusyrityksissä, joissa on käytössä laajapohjainen optio-ohjelma, tekninen tehottomuus on keskimäärin korkeampi kuin teollisuusyrityksissä, joissa on kohdennettu optiojärjestelmä tai ei lainkaan järjestelmää. Tulokset eivät tue hypoteesia, jonka mukaan optio-ohjelmat vähentävät yrityksen teknistä tehottomuutta. Neljännessä esseessä tarkastellaan tilastollista yhteyttä toimitusjohtajan palkan sekä hänen johtamansa yrityksen taloudellisen menestymisen ja koon välillä. Esseessä osoitetaan, että toimitusjohtajan keskimääräinen palkka on noussut tuntuvasti ajanjaksolla 1996-2002. Toimitusjohtajan peruspalkan muutos, ja erityisesti kokonaispalkan muutos, voidaan yhdistää hänen johtamansa yhtiön taloudelliseen menestymiseen, kun yhtiön menestymistä mitataan osakemarkkinapohjaisilla mittareilla, kuten omistaja-arvolla ja osaketuotolla. Lisäksi toimitusjohtajan palkan muutos voidaan yhdistää hänen johtamansa yhtiön edellisen vuoden taloudelliseen menestymiseen, kun yhtiön menestymistä mitataan kokonaispääoman tuotolla (ROA%) tai osakemarkkinapohjaisilla mittareilla. Toimitusjohtajan palkkajousto yrityksen koon suhteen on noin 0.3.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA A 42
Päiväys
2007
Avainsanat
työsuhdeoptiot, tuottavuus, tekninen tehottomuus, toimitusjohtajan palkka
Keywords
stock options, productivity, technical inefficiency, CEO compensation
Sivuja
187
Hinta
42 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti