Common or own goals: Reforming the financing of the European Union

Kari SeppoMäättänen NikuRopponen OlliTamminen SaaraValkonen Tarmo

Abstract
This study evaluates the Monti report and the suggested new own resources from the point of the view of optimal taxation and fiscal federalism. Monti report emphasizes the objectives of EU and vaguely described European added value as criteria. The report also leaves aside the need to coordinate the budget reform and national tax policies. According to our assessment, the potential added value of the EU is linked to mobility of tax bases and the harmful environmental effects of production and consumption. We recommend therefore harmonisation of the corporate income tax bases and environmental and energy tax bases and use of minimum tax rates independently of the results of the budget financing reform. The minimum effort would be to remove the complicated VAT-based own resource and correction mechanisms. The most promising new own resources are CO2 levy, which completes emission trade, harmonised corporate income tax CCCTB and financial activities tax FAT.

Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen

Tiivistelmä
Tämä tutkimus arvioi EU:n budjettirahoituksen uudistamista koskevaa ns. Montin raporttia ja analysoi tulonlähteiksi ehdotettuja uusia omia varoja optimaalisen verotuksen ja fiskaalisen federalismin näkökulmasta. Montin raportti korostaa näiden kriteerien sijaan EU:n tavoitteita ja epätarkasti kuvattua EU:n lisäarvoa omien varojen valinnassa. Myös ehdotetun uudistuksen ja kansallisten toimien koordinaatio jää vähälle huomiolle. Arviomme mukaan EU:n mahdollinen lisäarvo verotuksessa liittyy veropohjien liikkuvuuteen sekä tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Suosittelemme siksi yritys- ja ympäristöverojen pohjien harmonisointia ja minimiveroasteita rahoitusuudistuksen tuloksista riippumatta. Uudistuksessa tulisi minimissään poistaa monimutkainen ALV-pohjainen oma vara, samoin kuin maakohtaiset korjaukset. Uusista omista varoista lupaavimpia ovat päästökauppaa täydentävä hiilidioksidivero, harmonisoitu yhteisövero CCCTB ja finanssisektorin arvonlisän vero FAT.

Julkaisun tietoja

Päiväys
03.04.2018
Avainsanat
EU:n budjetti, omat varat, optimaalinen verotus, fiskaalinen federalismi, EU:n lisäarvo
Keywords
EU budget, own resources, optimal taxation, fiscal federalism, EU added value
Sivuja
43
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
tietokayttoon.fi