Sukupuolten palkkaerot Suomessa – Yksityisen sektorin miesten ja naisten palkkojen ja palkkaerojen tarkastelu

Asplund Rita

Raportissa tarkastellaan ja vertaillaan yksityisen sektorin miesten ja naisten palkkojen ja palkkaerojen kehitystä aina vuoteen 2005 saakka. Pääpaino on kolmen keskeisen palkansaajaryhmän eli teollisuuden toimihenkilöiden, teollisuuden työntekijöiden sekä yksityisillä palvelualoilla työskentelevien miesten ja naisten vertailussa. Tämän lisäksi eritellään ja vertaillaan kahden sukupuolen sisäisten ja välisten palkkaerojen kehitystä tehtävien eri vaativuustasoilla (toimihenkilöiden osalta) sekä naisosuudeltaan toisistaan eroavilla sopimusaloilla. Selvitetään myös keskeisten henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä toimipaikan vaikutusta naisten ja miesten palkkojen vaihteluun. Aineistona käytetään Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkarekisteriaineistoja yksilötasolla. Tulokset osoittavat, että yksityisellä sektorilla työskentelevien miesten ja naisten palkkojen vaihtelu muodostuu sekä suuruudeltaan että kehitykseltään huomattavan samankaltaiseksi miesvaltaisessa teollisuudessa, mutta varsin erilaiseksi naisvaltaisilla palvelualoilla. Myös erilaisten palkanlisien merkitys muodostuu miehille ja naisille sitä erilaisemmaksi, mitä naisvaltaisempaan palkansaajaryhmään tarkastelu kohdistuu. Miesten ja naisten pakkahajontojen samanlaisuus/erilaisuus näyttää olevan suorassa yhteydessä yhtäältä naisten sijoittumiseen tarkasteltavan palkansaajaryhmän palkkajakaumassa (yli/aliedustus eri palkkatasoilla) ja toisaalta miesten ja naisten välisten palkkaerojen suuruuteen niin matala-, keski- kuin korkeapalkkaisten tasolla. Palkkatason noustessa korostuu niin ikään erilaisten palkanlisien sukupuolten palkkaeroja kasvattava merkitys. Myös tämä vaikutus näyttää kasvavan palkansaajaryhmän naisosuuden mukaan.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 233
Avainsanat
palkat, palkkaerot, sukupuoli, palkkapolitikka
Keywords
gender, wages and salaries, wage policy
JEL
J16,J31
Sivuja
356
Hinta
32 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi