Raaka-aineiden hinnat laskussa

Useimpien raaka-aineiden hinnat alenevat tänä ja ensi vuonna, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2012–2013”. Taloudellisen kasvun hidastuttua raaka-aineiden kysyntä on heikentynyt. Samanaikaisesti useiden teollisten raaka-aineiden tarjonta on kasvanut, kun vuoden 2011 korkea hintataso lisäsi investointeja niiden tuotantoon. Kuluvana vuonna voimakkaimmin alenevat teollisuuden raaka-aineiden (metallien ja luonnonkuitujen) hinnat. Energiaraaka-aineista kivihiilen hinnat romahtavat tänä vuonna. Maakaasun hintojen arvioidaan sitä vastoin seuraavan viipeellä raakaöljyn hintoja ja nousevan. Raakaöljyn hinta pysyy korkealla tasolla.

Vilja- ja öljykasvien hintojen nousu on merkittävin poikkeus yleiseen kehitykseen. Viljakasvien hinnat ovat 11 prosenttia ja öljykasvien hinnat 22 prosenttia yli aiemman ennätystason, joka saavutettiin kesällä 2008. Vilja- ja öljykasvien hintoja ovat nostaneet epäsuotuisat sääolot. Erityisesti satonäkymiä heikensi kuivuus, joka koetteli kesällä Yhdysvaltoja.

Vuonna 2013 raaka-aineiden hintojen ennakoidaan pysyvän varsin vakaina. Vaikka maailmantalouden tila asteittain paranee, runsas tarjonta jarruttaa erityisesti metallien hintojen nousua. Lisäksi kehittyvien maiden kasvu jää vahvistumisestaan huolimatta heikommaksi kuin viime vuosina keskimäärin. Raaka-aineiden, erityisesti elintarvikkeiden ja energian hinnat ovat myös historiallisesti korkealla tasolla, joten hintojen nousun jatkuminen alkaisi koetella kuluttajien maksukykyä.

Raaka-aineiden dollarihintoihin pohjautuvan HWWI-indeksin ennakoidaan alenevan kuluvana vuonna 3 prosenttia ja ensi vuonna edelleen 6 prosenttia. Vuosien 2008–2009 suuren taantuman jälkeen indeksi nousi 29 prosenttia sekä vuonna 2010 että 2011. Indeksin muutokset heijastavat ennen muuta raakaöljyn hintakehitystä, koska sen paino indeksissä on suuri, mutta vilja- ja öljykasveja lukuun ottamatta myös muiden raaka-aineiden hinnat alenevat tänä vuonna. Erityisen jyrkkää on tekstiilikuitujen ja kivihiilen hintojen lasku. Puuvillan hinnat palautuvat vuoden 2011 ennätystasolta ja kivihiilen hintoja alentaa Kiinan kysynnän kasvun hidastuminen. Lisäksi kivihiilen tarjonta on kasvanut, kun Australian tuotanto on normalisoitunut vuoden 2011 alun tulvien jälkeen. Metallien hintojen ennakoidaan laskevan tänä vuona 10–15 prosenttia tuotannon liikakapasiteetin vuoksi.

Ensi vuonna tekstiilikuitujen, öljykasvien, raudan ja raakaöljyn hintojen vuosikeskiarvon ennakoidaan alenevan melko voimakkaasti kuluvan vuoden vuosikeskiarvoon verrattuna. Vuoden aikana niiden hintakehitys alkaa kuitenkin oieta. Muiden raaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän aika lailla muuttumattomina tai laskevan vain hieman.

Dollarihintoihin perustuvat HWWI-indeksit (2010=100) 2010 2011 2012 2013
Kaikki raaka-aineet 100 129 125 117
Muutos, % 29 29 -3 -6
Raaka-aineet pl. energia 100 118 104 101
Muutos, % 30 18 -12 -2
Elintarvikkeet 100 129 123 119
Muutos, % 11 29 -4 -3
Teollisuuden raaka-aineet 100 114 97 95
Muutos, % 39 14 -15 -2
Maatalousperäiset raaka-aineet 100 111 93 91
Muutos, % 34 11 -16 -2
Värimetallit 100 112 97 98
Muutos, % 37 12 -14 2
Rautamalmi ja -romu 100 125 113 111
Muutos, % 48 25 -18 -9
Energiaraaka-aineet* 100 131 130 121
Muutos, % 28 31 -1 -7
Raakaöljy 100 132 132 123
Muutos, % 28 32 0 -7
Indeksit eurohinnoin (muutos, %) 2010 2011 2012 2013
Kaikki raaka-aineet 36 22 5 -7
Raaka-aineet pl. energia 37 12 -5 -3
Elintarvikkeet 17 23 4 -4
Teollisuuden raaka-aineet 47 9 -8 -2
Energiaraaka-aineet* 36 25 8 -8
* Kivihiili ja raakaöljy

Lisätietoja: Paavo Suni, ETLA, puh. (09) 609 90205, matkap. 050 524 5616
Hae tiedote pdf-tiedostona.

* * *

Raportti “World Commodity Prices and World Trade in 2012 and 2013” perustuu AIECE:n raaka-ainetyöryhmään ja maailmankaupan työryhmään kuuluvien jäsenlaitosten edustajien käymiin keskusteluihin sekä raaka-aineiden hintojen ja maailmankaupan kehityksestä tekemiin ennusteisiin. Se ei edusta koko AIECE:n eikä välttämättä minkään yksittäisten jäsenlaitosten näkemystä.

Maksullisen raportin voi tilata raaka-ainetyöryhmän puheenjohtajalta Paavo Sunilta.