Yksityinen varautuminen julkisena tukena hoivamenojen rahoituksessa

Yksityinen varautuminen julkisena tukena hoivamenojen rahoituksessa

Suomessa yksityinen varautuminen hoivamenoriskien varalta on heikosti suunniteltua ja toteutettua.

Syynä tähän ovat ennen kaikkea julkisen vallan toimet ja epäselvyys siitä, olisiko vapaaehtoisesti otettavilla, pitkäaikaista sitoutumista edellyttävillä hoivavakuutustuotteilla riittävästi kysyntää.

Varautuminen hoivamenoriskien varalta tulee läheisesti eteen väestön ikääntyessä ja yksinasumisen yleistyessä. Näin ollen ongelma koskettaa lähes kaikkia ikääntyviä maita, jolloin ongelma on kansainvälinen, ja mahdollisilla ratkaisukeinoilla olisi kansainvälistä kysyntää.

Tämän tutkimushankkeen ensimmäisenä tavoitteena on lisätä tietoa hoivavakuutusten tarpeesta, ominaisuuksista ja hinnasta. Toisena tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka herkkä hoivavakuutusten hinta on poliittisille päätöksille ja markkinaolosuhteilla.
Hankkeessa käydään läpi relevanttia kansainvälistä kirjallisuutta ja aiempia suomalaisia tutkimuksia. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan hoivavakuutusten markkinoiden syntyyn liittyvää politiikkaa ja yksilöiden ominaisuuksia, kuten finanssilukutaitoa.

Tämän lisäksi kuvataan nykyistä laitospalvelutilannetta ja pohditaan tulevaisuutta väestö- ja asumismuotoennusteiden avulla. Reilun vakuutuksen hinnasta tehdään laskelmia nykyjärjestelmän parametreillä ja väestöennusteella ja näitä laskelmia varioidaan erilaisilla elinajan odotteilla erilaisille yksilöille eri korkotasoilla.

Tutkimuksesta vastaa: