Työkyvyttömyyden kustannukset

Työkyvyttömyyden kustannukset

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään sairauspoissaolojen aiheuttamia kustannuksia tarkastelujaksolla 2019–2021, ja työkyvyn tuen toimenpiteiden yhteyksiä sairauspoissaolojen ja niiden kustannusten kehittymiseen. Työpakettiin kuuluu kaksi eri osaa, joita tarkastellaan kirjallisuuden ja aineistoanalyysin kautta.

 

Työpaketti 1: Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään sairauspoissaolojen kustannuksia, niiden kohdentumista ja merkitystä työnantajalle ja työntekijälle taloustieteellisen kirjallisuuden valossa. Kirjallisuuskatsauksessa on kolme keskeistä teemaa: kustannusten muodostuminen, kustannusten kohdentuminen sekä kustannusten vaikutukset eri sektoreilla.

Työpaketti 2: Aineistoanalyysi        

Työpaketti 2 pitää sisällään kaksi eri aineistoanalyysiä, jotka ovat kuvaileva tutkimus ja vaikuttavuustutkimus. Kuvailevassa tutkimuksessa painopisteenä on sairaspoissaolojen kustannusten kartoittaminen menetettyjen työtuntien kautta. Lisäksi arvioidaan mahdollisuutta tutkia myös muita kustannusmuotoja ja kohdentumista.

Keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Minkälainen on tyypillinen sairaspoissaoloprofiili, miten kustannukset jakautuvat erilaisille sairaspoissaolojaksoille?
  • Minkälaisia kustannukset ovat erilaisissa työtehtävissä ja henkilöryhmissä?
  • Onko kustannuksissa alueellisia eroja määrässä ja rakenteessa?

Vaikuttavuustutkimus perustuu KEVAn rekisteriaineistoon. Siinä tarkastellaan tilastollisesti, kuinka erilaiset interventiot ovat vaikuttaneet erilaisiin sairaspoissaoloprofiileihin (lyhyet, pitkät, työkyvyttömyys, ym.). Interventioina käsitellään esimieskyselyn tuloksia tehdyistä työkyvyntuen toiminnoista.

Tutkimuksesta vastaa: