Kasautumisvaikutusten arvioinnin menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa

Kasautumisvaikutusten arvioinnin menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa

Liikennejärjestelmän kehittämisen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin kohdistuu merkittävää mielenkiintoa etenkin suurten investointien ja laajempien kehittämisstrategioiden määrittelyssä sekä toteutettavia toimenpiteitä valittaessa.

Liikennejärjestelmän kehittämisen laajempia taloudellisia vaikutuksia on tutkittu perushypoteesiltaan ja rakenteeltaan erilaisin menetelmin ja siten niillä tuotetut arviot vaikutuksista voivat perustua erilaisiin vaikutusmekanismeihin.

Osa menetelmistä on yksinkertaisia kerrointyökaluja, osa taas monimutkaisempia talouden vuorovaikutussuhteiden mallinnuksia.

LVM:n hallinnonalan vaikutusarvioinnin kehittämishankkeissa liikennejärjestelmän kehittämisen taloudellisia vaikutuksia tutkitaan parasta aikaa erillisesti kasautumisvaikutuksina, työmarkkinavaikutuksina, maankäyttövaikutuksina ja kiinteistömarkkinavaikutuksina.

Tämä tutkimus on esiselvitys, jonka avulla voidaan aloittaa liikenteen kasautumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyö.

Tavoitteena on kuvata liikenteen kasautumisvaikutusten teoreettinen viitekehys; tunnistaa menetelmät, joilla voidaan arvioida kasautumisvaikutusten suuruutta Suomessa; arvioida edellytykset tuottaa luotettavia arvioita kasautumisvaikutusten suuruudelle; tunnistaa arvioiden tuottamiseksi vaadittavat tietoaineistot ja niiden tuottamis- ja kehittämistarpeet; arvioida tunnistettujen menetelmien yhteyttä ja mahdollista päällekkäisyyttä nykyisten arviointimenetelmien kanssa ja antaa suosituksia jatkoselvityksiä ja -tutkimuksia varten.

Etla tekee tutkimuksen yhdessä FLOU Oy:n, Rambollin ja Kaupunkitutkimus TA Oy:n kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: