Kasautumisvaikutusten arvioinnin menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa

Haapamäki TainaKauhanen AnttiLaakso SeppoMetsäranta HeikkiOjanperä MariannaRiukula KristaVäänänen Touko

Tiivistelmä

Tuotannon ja väestön keskittyminen kaupunkialueille ja niiden ympäristöön on paljon esillä oleva taloudellinen ja yhteiskunnallinen teema. Taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä kutsutaan kaupunkitaloustieteessä kasautumiseksi (agglomeraatio). Kasautumisen taloudellinen merkitys muodostuu sen vaikutuksesta yritysten tuottavuuteen. Ymmärrys kasautumisen ilmiöistä ja vaikutuksista on tärkeää liikenne-, elinkeino- ja kaupungistumispolitiikan näkökulmista.

Tässä työssä luodaan teoreettinen viitekehys, jonka sisällä voidaan tarkastella kasautumisen vaikutuksia ja arvioida liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutusta kasautumiseen. Ty-össä esitellään uusinta empiiristä ja arviointitutkimusta liikennejärjestelmää muuttavien toimenpiteiden kasautumisvaikutuksista ja esitetään haasteita, joita liittyy ilmiön empiiriseen tutkimukseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten vaikutuksia voidaan arvioida ilman riskiä tulosten tai niiden tulkintojen vääristymisestä. Keskeiset riskit ovat hyötyjen laskeminen kahteen kertaan ja puutteellisista koeasetelmista johtuvat liian suuret joustokertoimet saavutettavuuden ja tuottavuuden väliselle yhteydelle. Työssä esitetään suosituksia kasautumisvaikutusten tutkimiseksi ja arviointimenetelmien kehittämiseksi Suomessa.

Methods to Evaluate Agglomeration Effects in Transport System appraisal Frameworks

Abstract

The spatial concentration of production and population to urban areas is an important theme in societal discussion. The spatial concentration of economic activity is called agglomeration in urban economics. The economic impact of agglomeration is seen in the productivity of firms. Understanding agglomeration and its impacts is important from the point of view of transport, business and urbanization policies.

This report lays out a theoretical framework that can be used to analyze the impacts of agglomeration and examine how the improvements of the transport system affects agglomeration. The recent empirical literature on the impact of the transport system on agglomeration is reviewed and the challenges of this literature are discussed. The focus is especially on how the impact of changes in the transport system on agglomeration can be analyzed in a reliable way. The main threats to reliable analysis are double counting of benefits and poor research designs leading to too large estimates of the elasticity between accessibility and productivity. The report provides recommendations on how the transport appraisal frameworks should be developed to capture agglomeration effects, and highlights the need for Finnish research on this subject.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kasautumisvaikutusten arvioinnin menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Raportit - Reports 101
Päiväys
06.05.2020
Avainsanat
Liikennejärjestelmä, Agglomeraatio, Kasautuminen, Liikennehankkeet, Taloudelliset vaikutukset
Keywords
Transport system, Agglomeration, Wider economic impacts
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
R42, H43, H54
Sivuja
53
Kieli
Suomi