Liikennejärjestelmätoimien vaikutukset kasautumiseen ja yritysten tuottavuuteen – tuore raportti julki

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin liikenteen aiheuttamien kasautumisvaikutusten suuruusluokkia, suhdetta liikennejärjestelmätoimien suoriin taloudellisiin vaikutuksiin sekä edellytyksiä kasautumisvaikutusten arviointeihin ja niiden kehittämiseen Suomessa.

Liikennejärjestelmän kehittämisen tiedetään vaikuttavan mm. työvoiman saatavuuteen ja kuljetuskustannuksiin, mutta sillä on vaikutusta myös osaamisen leviämiseen ja alihankintaketjujen erikoistumismahdollisuuksiin kasautumisen eli agglomeraation kautta.

Kasautumisella tarkoitetaan kaupunkitaloustieteessä taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä. Kasautumisen taloudellinen merkitys muodostuu sen vaikutuksesta yritysten tuottavuuteen ja ymmärrys kasautumisen ilmiöistä ja vaikutuksista puolestaan on tärkeää liikenne-, elinkeino- ja kaupungistumispolitiikan näkökulmista.

Kasautumisen taustalla on mikrotasoisia yritysten toimintaan liittyviä tekijöitä. Liikennejärjestelmätoimenpiteillä vaikutetaan yritysten välisiin yhteyksiin, työmarkkinoiden vuorovaikutusmekanismeihin sekä tiedon ja osaamisen syntymiseen, leviämiseen ja kumuloitumiseen.

Liikennehankkeiden aiheuttamat kasautumishyödyt ovat tyypillisesti noin 0–30 prosenttia suhteessa suoriin taloudellisiin hyötyihin.

Kaikki nämä kasautumishyödyt eivät kuitenkaan tule lisänä hyöty-kustannusanalyysissa jo nyt arvioitavien suorien hyötyjen päälle. Tutkimuskirjallisuuden mukaan kasautumisvaikutukset ovat melko paikallisia ja heikkenevät nopeasti matka-ajan kasvaessa. Siten liikennejärjestelmätoimenpiteillä on merkittäviä kasautumisvaikutuksia kaupunkiseutujen sisällä, mutta kaupunkiseutujen välisten yhteyksien parantaminen tuottaa vain pieniä kasautumisvaikutuksia.

Tällä hetkellä Suomessa on mahdollista vertailla liikenteellisten toimenpiteiden kasautumisvaikutusten eroja laadullisesti, perustuen työmatkojen ja työpaikkojen välisten matkojen matkavastusmuutoksiin. Soveltamalla olemassa olevia liikenne-ennustemalleja, voidaan tuottaa arvioita saavutettavuusmuutoksista työmatkoilla sekä työpaikkojen välisillä matkoilla. Saavutettavuusmuutosten perusteella voidaan arvioida kasautumisen muutoksia.

Toukokuun 6. julkistetussa raportissa esitetään suosituksia kasautumisvaikutusten tutkimiseksi ja arviointimenetelmien kehittämiseksi Suomessa. Määrällisten arvioiden tekeminen edellyttää jatkotutkimusta ja menetelmäkehitystä. Käytössä olevat tietoaineistot mahdollistavat tutkimukset kasautumisilmiöstä Suomessa.

Selvityksen toteuttivat Etlan kanssa yhteistyössä FLOU Oy, Kaupunkitutkimus TA Oy ja Ramboll Finland Oy.