Etla förutspår: ekonomin vänder redan i slutet av året – “regeringens investeringspaket bör överges”

Näringslivets forskningsinstitut (Etla) förutspår att konjunkturcykeln kommer att vända redan i slutet av året, men den ekonomiska tillväxten förblir blygsam under de kommande åren. Den svaga början på året dämpar den ekonomiska tillväxten i år till 0,3 %. Nästa år kommer BNP-tillväxten redan att uppgå till 1,4 %. Investeringarna vänder till en blygsam men brett baserad tillväxt i år och den finska exporten börjar återhämta sig. Arbetslöshetsgraden stiger ännu i år men sjunker från och med nästa år. Konsumentprisinflationen förblir låg.

Etlas prognos i korthet:

  • Finlands ekonomi växer med 0,3 % i år, så bruttonationalprodukten stannar nästan på fjolårets nivå. BNP kommer fortfarande att minska i början av året, men ekonomin kommer att vända mot slutet av året. Nästa år är BNP-tillväxten 1,4 % och 2026 kommer den att ligga vid 1,3 %.
  • Tillväxten i den privata konsumtionen och investeringarna kommer i gång på allvar nästa år. I och med regeringens anpassningsprogram kommer den offentliga konsumtionen däremot inte att stödja tillväxten under prognosåren.
  • Lagerförändringen, som märkbart drog ned BNP förra året, håller på att normaliseras. De offentliga investeringarna kompenserar för de svaga privata investeringarna.
  • Den internationella efterfrågan återhämtar sig och drar upp exporten redan i år. Samtidigt ökar också importen, så nettoexporten kommer inte att växa tillräckligt för att stödja ekonomin.
  • Bostadsbyggandet tar fart nästa år.
  • Arbetslöshetsgraden stiger till 7,4 % i år, men börjar sjunka nästa år. Förra årets nedgång i sysselsättningsgraden blir tillfällig.
  • Konsumentprisinflationen kommer att förbli låg under prognosperioden och är 1,4 % i år.
  • Den första sänkningen av ECB:s styrränta väntas i juni.
  • Finlands offentliga underskott kommer att ligga kvar runt 3 % fram till 2026, då skuldkvoten kommer att överstiga 80 %.
  • De största riskerna i prognosen hänför sig till det geopolitiska läget och den penningpolitiska utvecklingen.

Finlands ekonomi vänder av sig själv

Även om konjunkturen vänder redan i år, får vi vänta till nästa år innan ekonomin växer ordentligt, säger Etla. Den svaga början på året kommer att dämpa Finlands BNP-tillväxt i år, som förväntas uppgå till 0,3 %. Nästa år kommer BNP-tillväxten att uppgå till 1,4 %, driven av investeringar och hushållens konsumtion.

Hushållens köpkraft förbättras i år och spargraden kommer att vara positiv igen. Spargraden skulle kunna möjliggöra en ännu högre tillväxt i hushållens konsumtion under de kommande åren, men de ytterligare anpassningsåtgärder som väntas från regeringen kommer att dämpa den.

I skuggan av den svaga ekonomiska utvecklingen kommer effekterna på sysselsättningen också att vara begränsade och arbetslöshetsgraden stiger till 7,4 % i år. Sysselsättningen förväntas öka igen nästa år.

– Konjunkturläget är för närvarande svagt, men vändningen kommer att ske av sig själv, utan att särskilda politiska åtgärder behövs. Det finns dock vissa saker som inte blir bättre av att vänta. Finlands långsiktiga tillväxtutsikter och finanspolitiska ställning måste rättas till. Jag skulle säga att de kortsiktiga konjunkturutsikterna nu är mindre oroande än de långsiktiga utsikterna för ekonomisk tillväxt”, säger Päivi Puonti, prognoschef på Etla.

“Investeringspaketet bör överges eller minskas”

Under prognosperioden 2024-2026 genomförs åtgärder i regeringens anpassningsprogram till ett värde av drygt 3 miljarder euro. Samtidigt ökar många utgifter, såsom investeringar i infrastruktur. Även om investeringsprogrammet inte kommer att öka den offentliga skulden, kommer det att öka underskottet med nästan samma belopp som anpassningsprogrammet. Finlands offentliga underskott kommer att ligga kvar på cirka 3 % av BNP fram till 2026, då skuldkvoten kommer att överstiga 80 %.

Aki Kangasharju, VD för Etla, varnar för att även om Finland nu undgår EU:s underskottsförfarande, är problemet att landet kringgår sina egna finanspolitiska regler. Det inhemska ramförfarandet respekteras inte längre, och regeringen har inte inkluderat mer än en liten del av investeringspaketet på fyra miljarder euro i ramutgifterna. Eftersom investeringsprogrammet i sig ökar underskottet bör det minskas eller så bör hela paketet överges”, argumenterar han.

– I de offentliga finanserna är det ont om goda nyheter och regeringen söker efter ytterligare besparingar i vårens budgetdebatt. Det bör dock noteras att investeringspaketets avkastningsutsikter är så svaga att ett övergivande av det skulle minska behovet av upplåning. Om det finns användbara element i paketet, måste deras finansiering komma från ramen, säger Kangasharju.

Att överge programmet skulle enligt Kangasharju också återställa trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket.

Finlands export återhämtar sig och tar fart igen nästa år

Enligt Etlas prognos återhämtar sig den finländska exporten redan i år, men den tar ordentligt fart först nästa år, då den ekonomiska tillväxten på våra centrala exportmarknader Tyskland och Sverige stärks. Inom flera branscher verkar exporten redan ha nått botten, även om de politiska strejkerna som inleddes i mars ger upphov till osäkerhet. Återigen torde skogsindustrin påverkas mest av strejkerna.

Investeringarna kommer att vända till en bred men blygsam tillväxt i år. De privata investeringarna kommer att öka ordentligt först nästa år, och i år kommer deras svaghet att kompenseras av offentliga investeringar i infrastruktur och FoU.  Investeringarna i bostadsbyggande minskar fortfarande, men en vändning väntas redan under det här året.

Inflationen sjunker och styrräntan sänks

Europeiska centralbanken är redo att besluta om en första sänkning av styrräntan i juni, enligt Etlas prognosteam. Etla räknar med att inflationen i euroområdet blir 2,5 procent i år. Målet på 2 procent skulle därmed nås nästa år. Inflationen i Finland sjunker redan i år under genomsnittet för euroområdet och stannar vid 1,4 procent.

 

Webbversionen av konjunkturöversikten våren 2024 finns att läsa på finska och ladda ned tisdagen den 26 mars kl. 9.00 på adressen suhdanne.fi. Alla figurer och tabeller i nätversionen kan också laddas ner separat. Den ombrutna PDF-versionen (på finska) kan laddas ned från etla.fi.