What Are the Benefits of Data Sharing? Uniting Supply Chain and Platform Economy Perspectives

Huttunen HenriSeppälä TimoLähteenmäki IlkkaMattila Juri

Abstract

Data as a resource and data sharing enable competitive supply chains and present-day digital platform business models. The recipe for these competitive supply chains will no longer be contingent on how different companies contract to share data in their existing business networks but how these companies make these contracts available for the others in multisided markets. Advancing the availability of data sharing contracts has led to novel internal and external operational efficiencies and to new types of strategic opportunities.

Data sharing is nothing new. Approximately 49% of the companies already share data with other companies. How has data sharing emerged between companies? What types of benefits have companies reached by sharing data? Those are the two research questions we are answering in this study. Additionally, we map the trajectory of data sharing technologies and their benefits for companies.

External strategic opportunities cannot be reached unless the product, service and software architectures are modular; in addition, the boundary resources are not being considered by the companies. Finally, the tools for evaluating the value capture of indirect network effects is missing from widely accepted business case valuation methods. The question remains – what type of data resources can companies treat as proprietary or as shared?

Mitkä ovat datan jakamisen hyödyt? – Toimitusketjujen johtamisen ja alustatalouden näkökulmat

Tiivistelmä

Data resurssina ja datan jakaminen mahdollistavat kilpailukykyiset toimitusketjut ja digitaalisten alustojen liiketoimintamallit. Nykypäivän kilpailukykyisten toimitusketjujen resepti ei enää ole riippuvainen siitä, miten eri yritykset tekevät sopimuksia datan jakamisesta verkoissaan, vaan siitä, miten nämä yritykset mahdollistavat datan jakamisen kolmansille osapuolille monisuuntaisilla markkinapaikoilla. Nämä uudentyyppiset sopimukset ovat luoneet yrityksille uusia sisäisiä ja ulkoisia toiminnan tehokkuuksia, kuten myös strategisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tietojen jakaminen ei ole mitään uutta. Noin 49 prosenttia yrityksistä jakaa jo dataa muiden yritysten kanssa. Kuinka datan vaihto on kehittynyt yritysten välillä? Millaisia etuja yritykset ovat saavuttaneet jakamalla dataa? Nämä ovat ne tutkimuskysymykset, joihin vastaamme tässä tutkimuksessa. Lisäksi kartoitamme datan jakamisen tekniikoiden etenemistä sekä niiden operatiivisia ja strategisia liiketoiminallisia hyötyjä yrityksille.

Ulkoisia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia ei voida saavuttaa, elleivät tuote-, palvelu- ja ohjelmistoarkkitehtuurit sekä liiketoiminta-arkkitehtuuri ole modulaarisia. Lisäksi yritysten tulee harkita rajaresurssien käyttöä. Erityisesti epäsuorien verkkovaikutusten liiketoiminnallisen arvon arvioimiseksi ja määrittämiseksi puuttuvat laajalti hyväksytyt arviointimenetelmät. Kysymys yrityksille on edelleen se, että mikä data on heille yksinoikeudellista tai mitä dataa yritykset voisivat jakaa jalostettavaksi muille eri osapuolille.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Teollisuuden digitaalinen murros
Teollisuus ja data
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 93
Päiväys
19.09.2019
Avainsanat
Data resurssina, Datan jakaminen, Rajaresurssit, EDI-talous, API-talous, Verkostovaikutukset, IHAN-projekti
Keywords
Data as a resource, Data sharing, Boundary resources, EDI-economy, API-economy, Network Effects, IHAN-project
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
M21, O30, P49
Sivuja
16
Kieli
Englanti