Työaika, työllisyys ja kilpailukyky

Kauhanen AnttiLehmus Markku

Tiivistelmä

Tässä raportissa luodaan katsaus työaikaan kilpailukyvyn näkökulmasta. Raportin ensimmäisessä osassa verrataan suomalaisia työaikoja muihin Euroopan maihin hyödyntäen Eurostatin tilastoja ja luodaan katsaus taloustieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen työajan merkityksestä työllisyydelle. Raportin toisessa osassa tutkitaan kilpailukykysopimuksen merkitystä työllisyydelle ja suomen kilpailukyvylle hyödyntäen Etlan makromallia. Analyysissa erotellaan työajan pidennyksen sekä sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen merkitys kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutuksille.

Työaikavertailun tulokset osoittavat, että keskimääräinen tehty viikkotyöaika on Suomessa hieman alle tunnin EU-maiden keskiarvoa lyhyempi. Osa-aika työn vähäisyys Suomessa nostaa keskimääräistä viikkotyöaikaa, sillä sekä koko- että osa-aikaisten työviikot ovat Euroopan lyhyimpien joukossa. Suomessa lisäksi lomat, arkivapaat ja muut poissaolot lyhentävät työaikaa enemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen osoittaa, että työajan pituuden merkitys työllisyydelle riippuu keskeisesti siitä, miten työaika vaikuttaa työvoimakustannuksiin.

Kilpailukykysopimus nosti työllisyyttä ja paransi Suomen kilpailukykyä. Työajan pidennyksen osuus työllisyyden parantumisesta oli noin 40 %, loput kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutuksista selittyvät sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen keventämisellä.

Working Time, Employment and Competitiveness

Abstract

This report studies working time and competitiveness. The first part of the report compares working time in Finland to other European countries using working time data from Eurostat and provides a review of the economics literature on working time and employment. The second part of the report studies the impact of the Competitiveness Pact on employment and Finnish competitiveness using Etla’s macro model. This analysis separates the impact of working time extension and social security contributions and taxation on employment.

The results of the working time comparison show that the average hours worked are little less than an hour shorter in Finland compared to the EU average. The low incidence of part-time work increases the average hours worked in Finland, while the working hours of both full-time and part-time employees are among the shortest in Europe. Annual holidays, public holidays and absences decrease working time in Finland more than in most other European countries. The literature review shows that the impact of working time changes on employment depend crucially on how they affect labor costs.

The Competitiveness Pact increased employment and improved Finnish competitiveness. Working time extensions account for about 40% of the employment impact, while the rest is accounted for by the reductions in social security contributions and taxation.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 92
Päiväys
12.08.2019
Avainsanat
Työllisyys, Työaika, Kilpailukyky, Kilpailukykysopimus
Keywords
Employment, Working time, Competitiveness, Competitiveness pact
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
E24, E27, E65, J23
Sivuja
24
Kieli
Suomi