Suomen elintarviketeollisuuden työn tulevaisuus: Toimintaympäristöanalyysi

Kulvik MarttiBerg-Andersson BirgittaNippala VeeraKiema Ilkka

Tiivistelmä

Tässä raportissa esittelemme elintarviketeollisuuden nykytilaa tilastojen kautta ja ehdotamme näkökulmia alan tulevaisuuteen. Havaitsemme, että vaikka alan palkkataso on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkea, työn tuottavuus on myös hyvällä tasolla ja seurauksena kustannuskilpailukyky on kunnossa.

Suomalainen elintarviketeollisuus on hyvin kotimarkkinakeskeistä verrattuna sekä muuhun kotimaan teollisuuteen että vertailumaihin. Vaikka elintarviketeollisuus jääkin jälkeen muusta teollisuudesta kannattavuudessa ja t&k-panostuksessa, kansainvälisesti verrattuna suomalainen elintarviketeollisuus pärjää mainiosti. Jalostusaste on Suomessa jopa vertailumaiden huipputasoa.

Kiinnostavia elintarviketeollisuuden tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä ovat muun muassa kulutustottumusten muutos, vastuullisuus, ilmastonmuutos, maailmanpoliittiset kriisit, lihavuuden ehkäisy ja yleinen talouskehitys.

Katsaus on osa Työterveyslaitoksen tulevaisuuteen katsovaa TYÖ2030-ohjelmaa, jossa Suomen eri toimialojen toimijoita ja etujärjestöjä kannustetaan yhteiseen vuoropuheluun alan työn tulevaisuudesta.

The Future of Work in the Finnish Food Industry: Analysis of the Operating Environment

Abstract

In this report, we present the current state of the Finnish food industry through statistics and propose perspectives on the future of the sector. We observe that although the wage level in the industry in Finland is relatively high compared internationally, productivity is also at a good level, resulting in good cost competitiveness.

Finnish food industry is very domestically focused compared to other industries and benchmark countries. Despite lagging behind in profitability and research and development investments compared to other industries, internationally, the Finnish food industry performs excellently. The level of processing in Finnish food industry even surpasses that of benchmark countries.

Interesting questions affecting the future of the food industry include changes in consumption habits, sustainability, climate change, geopolitical crises, obesity prevention, and general economic development.

This overview is part of the Finnish Institute of Occupational Health’s TYÖ2030 program, which encourages dialogue among stakeholders and industry representatives regarding the future of work in various sectors in Finland.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Elintarvikealan työn tulevaisuus – toimintaympäristöä koskeva analyysi (Etlatieto)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 149
Päiväys
16.05.2024
Avainsanat
Elintarviketeollisuus, Ruokatuotanto, Ruokavienti, Kilpailukyky, Toimialakatsaus, Tulevaisuuden työ
Keywords
Food industry, Food export, Food production, Competitiveness, Industry review, Future work
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L6, L66
Sivuja
36
Kieli
Suomi