Datasäädös – tietopohja markkinoista Suomessa

Tiivistelmä

Syyskuussa 2025 sovellettavaksi tuleva datasäädös tuo uusia velvoitteita verkkoon liitettäviä laitteita valmistaville ja niihin liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille. Tämä raportti tuottaa tietopohjaa datasäädöksen parissa olevista markkinoista ja arvioi liiketoiminnan laajuutta asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa suomalaisissa yrityksissä.

Datasäädöksen piiriin pääasiallisesti kuuluvien suurten ja keskisuurten yritysten liikevaihto oli vuonna 2021 yli 44 miljardia euroa ja arvonlisäys 14 miljardia euroa vastaten 5,8 prosentista Suomen bruttokansantuotteesta. Kun tarkasteluun otetaan mukaan myös pienet ja mikroyritykset, joita koskee datasäädöksen velvoite luovuttaa niiden hallussa olevaa dataa viranomaisten käyttöön poikkeustilanteissa, nousee yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 51 miljardiin euroon ja arvonlisäys 17 miljardiin euroon, mikä on 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suurten ja keskisuurten yritysten datasäädöksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten dataomaisuuden arvoksi arvioitiin 4,0–4,5 miljardia euroa, kun taas kaikkien yritysten dataomaisuuden arvoksi arvioitiin 5,6–6,2 miljardia euroa. Laskelmissa esitettyihin lukuihin tuovat kuitenkin epävarmuutta erityisesti datasäädökseen liittyvä tulkinnanvaraisuus ja tilastointikäytäntöihin liittyvät seikat.

The Data Act – Insights into the Affected Markets in Finlands

Abstract

The Data Act, coming into effect in September 2025, imposes new obligations on manufacturers of connected products and providers of related services. This report provides insights into the markets affected by the Data Act and evaluates the scope of business activity it covers in Finland.

Large and medium-sized enterprises subject to the Data Act had a turnover of over 44 billion euros in 2021, with a value added 14 billion euros, accounting for 5.8 percent of Finland’s gross domestic product. When taking into account also small and micro-enterprises, which are subject to the obligation to provide data held by them to authorities in exceptional situations, the combined turnover of companies reaches 51 billion euros, with a value added of 17 billion euros, constituting 6.9 percent of GDP.

The estimated value of data assets belonging to large and medium-sized enterprises subject to the Data Act is about 4.0–4.5 billion euros, while the estimated value of data assets of all companies is 5.6–6.2 billion euros. However, these figures are subject to uncertainty, mainly due to the interpretative ambiguity of the data regulation and issues related to statistical practices.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
EU:n datasäädöksen kansallisen täytäntöönpanon selvitys - tietopohja markkinoista ja siihen kohdistuvasta valvontatarpeesta
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 148
Päiväys
03.05.2024
Avainsanat
Datasäädös, Sääntely, Liiketoiminnan laajuus, Dataomaisuus
Keywords
Data Act, Regulation, Scope of business activity, Data assets
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
Sivuja
16
Kieli
Suomi