Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen

Valkonen TarmoKuusi TeroPohjola JohannaSillanaukee OtsoKuusela Olli-PekkaLehmus MarkkuLintunen JussiSarkia KatriFronzek Stefan

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa luotiin kokonaiskuva ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän vaikutuksista julkisen talouden kestävyyteen ja riskeihin. Kirjallisuuden ja makrotaloudellisten kokonaistasapainomallien avulla tarkasteltiin globaaleja vaikutuksia ja Suomeen kohdistuvia suoria ja heijastevaikutuksia. Samalla arvioitiin mallintamisen haasteita ja parhaita menetelmiä.

Kirjallisuus osoittaa, että ilmastonmuutoksen, ja siihen varautumisen ja sopeutumisen vaikutuksista julkiseen talouteen on vielä vähän tutkimuksia, ja tieto siitä on epävarmaa. Tutkimus vaatii kokonaisnäkemystä ilmaston muuttumisen ja hillintä- ja sopeutumispolitiikan vaikutuksista sekä kansan- että julkiseen talouteen. Vaikutusketju on pitkä ja epävarma. Paras mallintamisen lähtökohta on eri lähteiden yksityiskohtien yhdistely kansantalouden tasolle.

Analyysin perusteella ilmastonmuutoksen fyysiset seuraukset tullevat vaikuttamaan Suomen kansan- ja julkistalouteen vähemmän kuin valtaosassa muita maita, erityisesti jos sopeutumispolitiikassa onnistutaan. Maakohtaiset erot korostavat kansainvälisiin heijastusvaikutuksiin varautumisen merkitystä ja toisaalta sitä, että Suomen kilpailukyky investointikohteena voi parantua. Heijastevaikutukset vähentävät vientiä, mutta kasvattavat investointeja, ja niiden yhteisvaikutus tuotantoon jää vähäiseksi.

Toimialakohtaiset ja alueelliset erot ovat Suomessakin suuria. Kielteisten vaikutusten kiihtyvä kasvu lämpötilan nousun myötä kasvattaa muutenkin suurta vaikutuslaskelmiin liittyvää epävarmuutta.

Vihreä siirtymä on vielä lähivuosikymmenen ajan Suomen talouden kannalta tärkeämpi asia kuin ilmastonmuutos. Sitä ohjaavat paitsi Suomen ja EU:n politiikkatoimet, myös globaali teknologia ja käyttäytymismuutokset. Aktiivinen ja onnistunut vihreää siirtymää edistävä politiikka on keskeistä siinä, millaisia taloudellisia vaikutuksia julkiseen talouteen syntyy siirtymävaiheen aikana.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:17.

Macroeconomic Impact of Climate Change on Public Finances

Abstract

This project provided an overall picture of the effects of climate change and mitigation on the sustainability and risks of public finances. With the help of literature and macroeconomic general equilibrium models, the project examined global effects as well as direct and spillover effects on Finland. Challenges related to modeling and the best methods of modeling were also evaluated.

The literature shows that there are still rather few studies on the effects of climate change, preparedness, and adaptation on the public economy, and that the information about the subject is uncertain. Research requires a perspicuous view of the effects of climate change as well as mitigation and adaptation policies on the national economy and public finances. The chain of influence is long and uncertain. The best starting point for modeling is the combining of details from different sources at the level of the national economy.

Based on the analysis, the physical consequences of climate change are likely to affect the national economy and public finances of Finland less than in most other countries, especially if the adaptation policy is successful. Country-specific differences emphasize the importance of being prepared for international spillover effects, and on the other hand the fact that Finland’s competitiveness may improve. The spillover effects reduce exports, but increase investments, and their combined effect on production remains small.

Industry-specific and regional differences are also large in Finland. The accelerating growth of negative effects as temperatures rise will increase the already high uncertainty associated with impact calculations.

For the next decade, the green transition will be more important for the Finnish economy than climate change. It is driven not only by Finnish and EU policy measures, but also by global technology and behavioral changes. An active and successful policy promoting the green transition is central to determining the kind of economic effects the public finances will experience during the transition phase.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:17.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset julkiseen talouteen
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Päiväys
27.03.2023
Avainsanat
Ilmastonmuutos, Julkinen talous, Makrotalous, Mallintaminen
Keywords
Climate change, Public finances, Macroeconomics, Modeling
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:17
Sivuja
153
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.