Tuotannon hiilikilpailukyky ratkaistaan yrityksissä

Tiivistelmä

Kasvihuonekaasu (khk) -päästöjen määrä on nykyisin yksi yritysten laajempaan kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Analysoimme päästöintensiteetin – khk-päästöt suhteessa tuotannon arvonlisäykseen – kehitystä vuosina 2008–2020 toimialatasolla Euroopassa. Suhteellisella päästöintensiteetillä mitattuna Suomen kansantalouden hiilikilpailukyky on keskimääräinen mutta vaihtelee toimialoittain. Kilpailukyky on useimmilla toimialoilla hyvä mutta jää jälkeen EU27-maiden keskiarvosta maataloudessa, paperiteollisuudessa, rakentamisessa ja maaliikenteessä. Lisäksi se jää Ruotsista ja/tai Saksasta jälkeen metallien jalostuksessa, energiateollisuudessa sekä viemäri- ja jätehuollossa. Tulostemme mukaan korkea työn tuottavuus on yhteydessä alempaan khk-päästöintensiteettiin ja sen nopeampaan alenemiseen Euroopassa. Lisäksi korkeammat investoinnit, korkeampi hiilen hinta ETS-järjestelmässä sekä korkeammat ympäristöverot liittyvät alempaan päästöintensiteettiin. Tulosten perusteella tuottavuuden kehittäminen ja ilmastomuutoksen torjunta eivät ole toisiaan poissulkevia tavoitteita, ja taloudelliset kannustimet voivat johtaa päästöjen vähenemiseen.

Katso myös Etla Raportti nro 139 Labour Productivity and Development of Carbon Competitiveness: Industry-Level Evidence from Europe.

Carbon Competitiveness is Shaped in Firms

Abstract

Greenhouse gas (GHG) emissions are now one factor that affects firms’ broader competitiveness. We analyse the development of emission intensities – GHG emissions relative to value added produced – at the level of industries in 2008–2020 in Europe. Finland’s carbon competitiveness, as measured by relative GHG-emission intensities, is average but varies by industries. Competitiveness is good in most industries, but it falls behind the EU27 average in agriculture, paper industry, construction, and land transportation, and behind Sweden and/or Germany also in basic metals, energy industry, and sewerage and waste management. We find that labour productivity is negatively associated with the level of and changes in GHG-emission intensities in Europe. Furthermore, higher investments, higher carbon prices within the ETS mechanism, and higher environmental taxes are associated with lower emission intensities. Consequently, policies that promote productivity growth and financial incentives to decrease emissions are likely to help reach lower emissions.

See also Etla Report no 139 Labour Productivity and Development of Carbon Competitiveness: Industry-Level Evidence from Europe.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Suomen tuotannon hiilikilpailukyky ja sen kehitys
Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 123
Päiväys
22.05.2023
Avainsanat
Kasvihuonekaasupäästöt, Päästöintensiteetti, Hiilikilpailukyky, Tuottavuus, ETS
Keywords
Greenhouse gas emissions, GHG-intensity, Carbon competitiveness, Productivity, ETS
ISSN
2323-2463
JEL
C23, O44, Q54, Q56
Sivuja
10
Kieli
Suomi