Miten yritysten mielestä Suomeen saataisiin lisää tutkimus- ja kehitystoimintaa?

Tiivistelmä

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (t&k) lisäämiseksi voidaan käyttää monia politiikkatoimia. Tässä muistiossa tarkastellaan yrityskyselyyn pohjautuen, millainen niiden vaikuttavuus olisi yritysjohdon mielestä. Vaikuttavimmat politiikkatoimet lisätä yritysten omaa t&k:ta olisivat seuraavat: t&k-toiminnalle myönnettävä lisävähennys verotuksessa, t&k-tukien lisäys ja osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen. Yritysverotukseen liittyvät asiat olivat kotimaisille yrityksille tärkeämpiä kuin ulkomaisille yrityksille. Sen sijaan ulkomaisille yrityksille t&k:n työvoimakustannukset olivat merkityksellisempiä. Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että kyselyn vastaukset ovat yritysjohdon subjektiivisia näkemyksiä.

According to the Companies’ View, Which Policy Actions Would Increase the R&D Activities of Companies?

Abstract

Several policy instruments can be used to increase research and product development (R&D). This brief focuses on companies’ views on the impact of these instruments based on a company survey. According to companies, the most influential instruments for increasing R&D of companies would be R&D tax incentives, increasing R&D grants and improving the availability of skilled labor. Corporate taxation was more important for domestic than for foreign companies. Instead, the costs of R&D employees were more important for foreign companies. When interpreting the results, it should take into account that they are based on companies’ subjective views.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Suomen houkuttelevuus ulkomaisille osaajille ja yrityksille
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 126
Päiväys
23.10.2023
Avainsanat
T&k, Innovaatio, Globalisaatio, Ulkomainen omistajuus, Ulkomainen yritys
Keywords
R&D, Innovation, Globalization, Foreign ownership, Foreign company
ISSN
2323-2463
JEL
O31, 032, O38
Sivuja
12
Kieli
Suomi