Hävittääkö tekoäly työtä? ChatGPT:n vaikutukset työvoiman kysyntään

Tiivistelmä

Tarkastelemme tekstiä tuottavan tekoälyn (GenAI) työmarkkinavaikutuksia. Hyödynnämme eräältä maailman suurimmista työnvälitysalustoilta kerättyä aineistoa ja luokittelemme uudet työpaikkailmoitukset kolmeen luokkaan, korvattaviin, täydennettäviin ja altistumattomiin, sen mukaan, miten hyvin tämänhetkiset tekoälyt pystyisivät toimimaan niissä. Tulostemme perusteella työpaikkojen määrä laski marginaalisesti ChatGPT:n julkaisun jälkeen. Samaan aikaan sekä tekoälystä hyötyvien että altistumattomien työpaikkojen kysyntä kasvoi merkittävästi. Tulostemme perusteella ChatGPT:n julkaisu ei vähentänyt työvoiman kysyntää vaan muutti kysynnän rakennetta. Osassa tehtävistä kysyntä nousi ja toisissa laski.

Does AI Displace Work? The Impact of ChatGPT Launch on the Demand for Work

Abstract

We examine the effects of generative artificial intelligence (GenAI) on the labor market, specifically focusing on the impact of ChatGPT on job demand. Using micro-level data from one of the largest online labor platforms, we classify new job postings into three categories: substitutable, augmenting, and unaffected. We apply a difference-in-differences method to explore how ChatGPT’s deployment has altered labor demand within these categories. Our findings show a slight decrease in openings for substitutable jobs, where GenAI can fully perform tasks without loss of quality. However, there is an increase in demand for augmenting and unaffected jobs, which either benefit from faster task completion due to GenAI assistance or remain unchanged by it. The data indicates that ChatGPT’s introduction has not uniformly decreased labor demand but rather redistributed it, leading to growth in some sectors and declines in others.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tekoäly työelämässä - Miten käy Suomen kilpailukyvyn?
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 136
Päiväys
06.06.2024
Avainsanat
Generatiivinen tekoäly, Teknologinen muutos, Työvoiman kysyntä, Työmarkkinat
Keywords
Generative artificial intelligence, Technological change, Labour demand, Labour markets
ISSN
2323-2463
JEL
J23, J24, O33
Sivuja
10
Kieli
Suomi