Kasvuyritysten rahoitus Suomessa – InvestEU-ohjelman hyödyntäminen ja mahdollisuudet

Härmälä ValtteriRoiha UllaSalminen VesaHalme KimmoKettinen JuhaAli-Yrkkö JyrkiPajarinen MikaYlhäinen Ilkka

Tiivistelmä

InvestEU-ohjelma kokoaa yhden ohjelman alle v. 2015–20 toteutetun Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) sekä 13 EU:n rahoitusinstrumenttia. Ohjelman tavoitteena on käynnistää 400 mrd. euron arvosta investointeja v. 2021–27 lainojen, lainatakausten ja pääomasijoitusten avulla. Tämän selvityksen tavoitteena on kartoittaa markkinapuutteita yritysten rahoituksessa ja tunnistaa mahdollisuuksia ohjelman hyödyntämiseen sekä kasvuyritysten rahoituksessa että kansallisen yritystukijärjestelmän kehittämisessä.

InvestEU avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja sen myötä EU-rahoituksen painotus tulee olemaan vahvemmin yhteiskunnallisissa tavoitteissa kuten ympäristöllisessä ja sosiaalisessa kestävyydessä. InvestEU pyrkii myös selkeyttämään ja yhtenäistämään rahoituksen ehtoja sekä helpottamaan rahoituksen yhdistelyä muuhun rahoitukseen. Tämä voi merkittävästi parantaa rahoituksen houkuttelevuutta, sillä EU-instrumentit on koettu hallinnollisesti raskaiksi.

InvestEU-ohjelman soveltuvuus suomalaisten kasvuyritysten tarpeisiin on hyvä, ja sen avulla voidaan vauhdittaa investointeja ja tehostaa markkinaehtoisen rahoituksen hyödyntämistä. Mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen vaatii aktiivisuutta sekä julkisilta että yksityisiltä toimijoilta ja erityisesti neuvonnan ja kyvykkyyksien vahvistamista, jotta sekä rahoituksen välittäjät että loppukäyttäjät tunnistavat mahdollisuudet paremmin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:18.

Growth Funding in Finland – The Utilisation and Opportunities of the InvestEU Programme

Abstract

The InvestEU programme brings together 13 financial EU instruments and instruments of the European Fund for Strategic Investments (EFSI). The programme aims to launch €400 billion worth of investments between 2021 and 2027 using loans, loan guarantees and capital investments. This report maps finance gaps and identifies opportunities to take advantage of the programme, both in the funding of growth companies and the development of national level business subsidies.

InvestEU opens up new kinds of opportunities. With it, EU funding will become more strongly focused on societal goals such as environmental and social sustainability. InvestEU also seeks to clarify and harmonise the conditions for funding terms and conditions, and to make it easier to combine the funding with other sources of finance. This may significantly improve the attractiveness of the funding, as EU instruments are currently considered administratively difficult.

The InvestEU programme is very suitable for the needs of Finnish growth companies. It will also make it possible to accelerate investments and boost the utilisation of market-based funding. Effective utilisation of the opportunities requires activity, both from public and private actors and the strengthening of advice and capabilities so that both providers and end-users of funding can better recognise the opportunities.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2021:18.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Kasvuyritysten rahoitus Suomessa (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
25.03.2021
Avainsanat
Yritykset, Rahoitusvälineet, Kestävä kehitys, EU-ohjelmat
Keywords
Enterprises, Financial instruments, Sustainable development, EU Programmes
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:18.
Sivuja
211
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.