Kasvuyritysten rahoitus Suomessa (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2021 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa (Etlatieto Oy)

Kasvuyritysten rahoitus Suomessa (Etlatieto Oy)

Tämän hankkeen tavoitteena on arvioida ja tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää EU:n rahoitusinstrumentteja Suomen kasvuyritysten rahoitusmarkkinoiden kehittämisessä sekä mahdollisuuksia korvata yritystukia markkinaehtoisemmalla rahoituksella. Selvityksen fokus on erityisesti InvestEU-ohjelman mahdollisuuksissa kasvuyritysten ja kasvuhakuisten yritysten sekä kestävän kasvun investointien (ml. infrastruktuuri) rahoituskapeikkojen paikkaajana.

Selvitys vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Millaisia rahoituskapeikkoja kasvuhakuiset yritykset kokevat? Millaisia markkinakapeikkoja on kestävän kasvun investointien rahoituksessa? Millaisilla rahoitusmuodoilla (takaus, laina, pääomasijoitus tai muu) tai toissijaisesti tuilla havaittuja markkinapuutteita voitaisiin korjata tai poistaa?
  2. Millä tavoin valtiontuet estävät tai edistävät yksityisen rahoituksen kanavoitumista kasvuyrityksiin ja kestävän kasvun investointeihin?
  3. Millainen merkitys uusilla markkinaehtoisilla EU-rahoitusinstrumenteilla ja julkisella tuella on kasvuyritysten ja kestävän rahoituksen kentässä vuodesta 2021 eteenpäin? Miten ko. rahoitusinstrumenteilla voidaan korvata ja täydentää yritystukia?
  4. Miten Suomessa voidaan hyödyntää markkinaehtoista InvestEU-rahoitusta (ml. kotimaisia vastikkeellisia rahoitusinstrumentteja) laaja-alaisemmin ja mitä se merkitsee julkiselle tuelle?

Selvitys koostuu neljästä osatavoitteesta.

Ensimmäisessä työvaiheessa tarkastellaan kasvuhakuisia yrityksiä ja niiden rahoitusrajoitteita koskevaa tutkimuskirjallisuutta. Lisäksi analysoidaan ja kuvataan perustiedot EU:n rahoitusinstrumenteista ja niiden hyödyntämisestä Suomessa ja eri maissa.

Toisessa työvaiheessa analysoidaan suomalaisten kasvuhakuisten yritysten kohtaamia rahoitusrajoitteita mikroekonometristen menetelmien ja aineistojen avulla. Tämän jälkeen kartoitetaan kasvuyritysten näkemyksiä rahoituksen tarpeista ja markkinakapeikoista, sekä näkemyksiä EU-rahoituinstrumenttien soveltuvuudesta yritysten rahoitustarpeisiin.

Kolmannessa työvaiheessa kartoitetaan laajasti eri sidosryhmien edustajien näkemyksiä kasvuyritysten rahoituskapeikoista ja EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämismahdollisuuksista. Seuraavaksi tunnistetaan verrokkimaista konkreettisia esimerkkejä ja käytäntöjä liittyen EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen.

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa kootaan selvityksen havainnot yhteen ja muodostaan tulosten pohjalta johtopäätökset tutkimuskysymyksiin.

Hankkeessa toteutetaan lisäksi muun muassa kysely ja syventävät haastattelut kasvuyritysten päättäjille, asiantuntijahaastatteluita ja sidosryhmätyöpaja.

Hankkeen tulosten perusteella esitetään politiikkasuosituksia koskien InvestEU-ohjelman nykyistä monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä, kasvu- ja investointirahoituksessa olevien rahoituskapeikkojen poistamista, yritystukijärjestelmän kehittämistä sekä markkinoiden toimivuuden ja kilpailullisuuden lisäämistä.

 

Hanketta tekee Etlatieto Oy:n kanssa Forefront Oy.

Tutkimuksesta vastaa: