Mikä lääkkeissä maksaa?
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2021 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)
Mikä lääkkeissä maksaa?

Mikä lääkkeissä maksaa?

Tässä Aalto-yliopiston, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) konsortiona toteutettavassa selvityksessä arvioidaan mikä avohoidon lääkkeissä maksaa, miten lääkkeiden hintoihin voidaan vaikuttaa ja miten hintoja tulisi ohjata. Selvityksessä keskitytään etenkin siihen, miten eri sääntelymekanismeilla voidaan vaikuttaa lääkehuollon kustannustehokkuuteen ja samalla edistää rationaalista lääkehoitoa. Apteekkitoiminnan osalta selvitys keskittyy palveluiden rooliin osana sote-palvelujärjestelmää.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja tarjota päätöksentekijöille uutta ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa liittyen avohoidon lääkkeiden tukkuhintoja koskevaan sääntelyyn, lääkäreiden lääkeainetta koskevien valintojen osuuteen rationaalisen lääkehoidon toteuttamisessa sekä apteekkien rooliin osana sotepalvelujärjestelmää.

Hanke jakautuu kahteen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa keskitytään tarkastelemaan lääkkeiden hinnanmuodostusta ja ohjausta. Toisessa työpaketissa tarkastellaan apteekkien roolia osana sotepalvelujärjestelmää

Hankkeen löydösten pohjalta ehdotetaan lääkekustannuksia hillitseviä, rationaalista lääkehoitoa, lääkkeiden saatavuutta sekä apteekkipalvelujen saavutettavuutta edistäviä toimenpiteitä.

 

Etla on VATTin ja THLn kanssa mukana Aalto-yliopiston vetämässä hankkeessa.