Financial Technology for Industrial Renewal

Kirjassa esittellään uudenlainen sijoitusinstrumentti. Instrumentti valjastaa niin institutionaalisten suursijoittajien kuin julkisten toimijoiden pääomapanoksia perinteisten teollisuusalojen uudistamiseen ja uusien teollisten ekosysteemien kasvun edistämiseen markkinaehtoisella tavalla. Yhdistelemällä neljä erilaista pääomaluokkaa – lainoja, riskipääomaa, velkakirjoja, ja osakkeita – yksittäisissä, temaattisissa portfolioissa saadaan rahoitus kohdennettua tehokkaasti niin pienten kuin suurten yritysten eriäviin rahoitustarpeisiin.

Yhteistyössä varainhallintayhtiöiden, institutionaalisten sijoittajien, julkisten kehitysorganisaatioiden ja muiden hyödyntäjien kanssa on kehitetty prosessi, jolla (i) tunnistetaan uusia, kasvavia teollisuusekosysteemejä ja niissä toimivia yhtiöitä, (ii) arvioidaan yhtiöiden sijoitettavuus, (iii) suunnitellaan rakenne ja sijoitushypoteesi monipääomaluokkaisille, temaattisille portfoliolle (Multi-Asset Renewal Fund), ja (iv) arvioidaan portfolion riski- ja tuottoasteet sen markkinalähtöisen käyttöönoton edistämiseksi.

Testiympäristönä kehitystyölle on hyödynnetty kolmea eri ekosysteemiä suomalaisen cleantechin ympäristössä. Näihin kuuluvat älykkäät verkot, älykäs liikenne ja vihreä kemia. Sijoitusinstrumentin ja sen käyttöönoton lisäksi kirjassa tarjotaan myös strategisia johtopäätöksiä suomalaisen cleantechin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Päiväys: 16.06.2016
Sivuja: 270
Hinta: 29 €
Kieli: Englanti
ISSN: 0356-7443
ISBN: 978-951-628-669-6 (nid.)
978-951-628-670-2 (pdf)
ETLA B 272