Lama, rakennekriisi ja elvytys – näkökohtia toimialoittaisesta sopeutumisesta ja talouspolitiikan mitoituksesta talouskriisin jälkeen

Alho Kari E.O.

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen kansantalouden tulevaa kehi-tystä, jos ja kun nykyiseen taantumaan liittyy myös rakennekriisi. Sen mukaan talou-den potentiaalisen tuotannon ura saattaa sekä taittua matalammalle tasolle että kasvaa sen jälkeen hitaampaa vauhtia kuin ennen. Näitä kehitysuria arvioidaan toimialoittai-sen tarkastelun avulla. Huomiota kiinnitetään talouspolitiikan mitoituksen ja julkisen velkaantumisen sekä työmarkkinatasapainon tarkasteluun. Tulosten mukaan julkisen sektorin velkakehitys riippuu pitkällä ajalla mm. siitä, kuinka nopea on potentiaalisen tuotannon kasvu. On vaarana, että julkinen velka voi joutua hallitsemattomalle uralle. Keskeisimmin tämä riippuu julkisten palvelujen kallistumisesta muuhun talouteen nähden. Jos tämä saadaan estetyksi, julkinen velkasuhde kääntyisi laskuun kuluvan vuosikymmenen puolivälissä. Taantumaa merkittävästi tasoittava talouspolitiikka voi-si puolestaan johtaa vaikeaan julkiseen lisävelkaantumiseen. Työmarkkinoilta vaadi-taan sekä sopeutumista taantumashokkiin periodin alkupäässä että jatkuvasti maltilli-sempaa palkkojen nousua kuin mihin on viime vuosina totuttu.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1215
Päiväys
2010
Avainsanat
rakennekriisi, talouspolitiikka, potentiaalinen kasvu
JEL
E22,E24,J31
Sivuja
26
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi