Performance Measurement and Incentive Plans

Kauhanen AnttiNapari Sami

Artikkelissa tarkastellaan suorituksen arviointia tulospalkkausjärjestelmissä. Teoriaan nojautuen esitämme, että erot työnkuvassa toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä johtavat erilaisiin kannustinjärjestelmiin. Tulokset osoittavat, että toimihenkilöillä suoritusmittarit ovat laajempia, suoritusta mitataan useammalla organisaatiotasolla ja pidemmällä aikavälillä. Kannustimet ovat toimihenkilöillä myös voimakkaampia kuin työntekijöillä. Esitetyt tulokset ovat teorian mukaisia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1216
Päiväys
2010
Keywords
incentive pay, performance measurement, risk versus distortion trade-off, agency theory
JEL
J33,M52,M54
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti