Työurat Suomessa – Onko sukupuolella merkitystä?Tutkimus teollisuustoimihenkilöistä 1981-2006

Kauhanen AnttiNapari Sami

Raportissa tarkastellaan miesten ja naisten työuria Suomen teollisuudessa vuosina 1981–2006. Raportissa on kolme aihealuetta : 1) Miesten ja naisten sijoittuminen eri työtehtäviin ja vaativuustasoille heti työuran alussa, 2) Sukupuolten väliset erot myöhemmässä urakehityksessä, 3) Sukupuolten väliset erot aloituspalkoissa ja vaativuustasojen muutoksiin liittyvissä palkan muutoksissa. Tutkimuksessa käytettävä aineisto on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimihenkilöitä koskeva palkkatilasto. Tulokset osoittavat, että naistoimihenkilöt aloittavat työuransa tyypillisesti vähemmän vaativista tehtävistä kuin miestoimihenkilöt. Erot ovat kuitenkin kaventuneet merkittävästi viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana. Toiseksi havaitaan, että miesten ja naisten urakehitys poikkeaa toisistaan : miehet ylenevät naisia useammin ja alenevat harvemmin. Erilainen urakehitys siis voimistaa jo työuran alussa esiintyviä eroja vaativuustasoille sijoittumisessa. Palkkatarkastelun tulokset puolestaan osoittavat, että miestoimihenkilöt ansaitsevat keskimäärin enemmän kuin naistoimihenkilöt jo heti työuran alussa. Sukupuolten väliset erot aloituspalkoissa ovat kuitenkin selkeästi kaventuneet tarkasteluajanjaksolla. Vaativuustason vaihdoksiin liittyvissä palkanmuutoksissa erot sukupuolten välillä eivät sen sijaan ole kovin selkeitä. Ylennyksistä koituva palkankorotus on mies- ja naistoimihenkilöillä suurin piirtein yhtä suuri, mutta alennuksista naiset kokevat tyypillisesti suuremman palkanmenetyksen.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 238
Avainsanat
urakehitys, sukupuoli, segregaatio, palkat, vaativuustaso
Keywords
career, gender, segregation, hierarchical position
Sivuja
153
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi