Vaikutusarviointi: t&k-tuet ovat lisänneet suomalaisten yritysten omia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen

Tuoreen vaikutusarvion mukaan Tekesin myöntämät t&k-tuet ovat lisänneet tukea saaneiden yritysten omia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Tutkimuksessa löytyi kuitenkin viitteitä myös siitä, että t&k-tuilla voi olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun. Tuet voivat vähentää vanhojen tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja hidastaa rakennemuutosta. Tukirahoituksen vaikutus yritysten markkinoilta poistumiseen on samansuuntainen nuorten, alle 6-vuotiaiden yritysten joukossa.

Etlan tutkijoiden Euroopan komissiolle laatima arviointi Tekesin t&k-rahoituksen vaikuttavuudesta Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission on julkaistu tänään Business Finlandin raporttisarjassa. Tutkimuksessa arvioitiin Business Finlandin edeltäjän, teknologiarahoittaja Tekesin myöntämän rahoituksen vaikutuksia yritysten t&k-panostuksiin ja tuottavuuteen sekä tukien vaikutusta markkinoihin ja kilpailuun. Arviointi tehtiin niiden yritysten osalta, joilla oli vuosina 2010-2014 päättyneitä Tekes-rahoitteisia hankkeita ja arvioinnissa käytettiin politiikkatoimien vaikuttavuusanalyysiin kehitettyjä tilastollisia mallinnusmenetelmiä.

Tutkimuksessa löytyi selvää näyttöä Tekesin t&k-tukien positiivisesta vaikutuksesta tuettujen yritysten t&k-työntekijöiden määrään sekä tutkimus- ja kehitysintensiteettiin. Tuet lisäsivät yritysten t&k-työntekijöiden määrää keskimäärin 16 prosenttia. Tukia saaneiden yritysten tutkimus- ja kehitysintensiteetti puolestaan nousi keskimäärin noin 30 prosenttia tuen saamista seuraavina vuosina.

Yhden prosentin kasvu tukieuroissa nosti yritysten omarahoitteista tutkimus- ja kehitysintensiteettiä noin 2,5 prosenttia. Tukea saaneiden yritysten t&k-intensiteetti säilyi selvästi korkeammalla tasolla kuin tukea saamattomilla yrityksillä – jopa kahdeksan vuotta tuen saamisen jälkeen. Tutkimuksessa ei löydetty näyttöä t&k-tukien vaikutuksesta työn tuottavuuteen.

– Tulos on linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa. Näyttäisi siltä, että t&k-tuet ovat tehokas keino lisätä yritysten panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Julkisella tuella on siis merkitystä myös, kun pyritään hallitusohjelman tavoitteeseen nostaa TKI-investoinnit kasvu-uralle ja saavuttaa neljän prosentin osuus BKT:sta, kommentoi Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.

T&k-tukien epäsuorien vaikutusten osalta tutkimus tuotti näyttöä siitä, että tuottavuuden lasku ennustaa yrityksen markkinoilta poistumista selvästi heikommin silloin, kun yritys on saanut tukea. Tämä tarkoittaa, että tuet voivat vähentää vanhojen tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja vaikuttavat näin haitallisesti kilpailuun. Tukien vaikutus mahdolliseen markkinoilta poistumiseen on samansuuntainen myös nuorilla, alle 6-vuotiailla yrityksillä.

– Vanhojen tehottomien yritysten pysyminen markkinoilla hidastaa rakennemuutosta. Startup-yritysten osalta tämä voi kuitenkin olla myös positiivista. Kilpailu voi lisääntyä, mikäli t&k-tuet tarjoavat nuorille yrityksille mahdollisuuden säilyä hengissä vähän arvonlisää tuottavan alkuvaiheen yli, jolloin niistä tulee tulevaisuudessa tehokkaita, korkean tuottavuuden markkinatoimijoita, pohtii Etlan Heli Koski.

 

Fornaro, Paolo – Koski, Heli – Pajarinen, Mika – Ylhäinen, Ilkka: Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission. (Business Finland report 3/2020)

Fornaro, Paolo – Koski, Heli – Pajarinen, Mika – Ylhäinen, Ilkka. T&K-rahoituksen suorien ja epäsuorien vaikutusten arviointi. Brief No.2/2020.

Liitteet

T&K-rahoituksen suorien ja epäsuorien vaikutusten arviointi. Brief No.2/2020.

Lataa

Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission. (Business Finland report 3/2020)

Lataa