Suomen haavoittuvuuksista luvassa uutta tietoa – laaja geopolitiikan tutkimushanke Etlaan

Etlassa käynnistyy tänä keväänä laaja geopolitiikan tutkimushanke, jonka tavoitteena on hyödyttää päätöksentekijöitä toimintaympäristön muutoksiin ja geopolitiikkaan liittyvissä ratkaisuissa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Suomen haavoittuvuuksista, arvoketjujen muutoksista ja globaaleista muutostrendeistä. Tuloksia tutkimushankkeesta on odotettavissa vuonna 2025.

Viime vuosina globaali toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja jännitteet eri alueiden välillä ovat kasvaneet. Etlassa maaliskuussa käynnistyvässä uudessa tutkimushankkeessa vastataan kysymykseen, mitä toimintaympäristön muutos tarkoittaa Suomen harjoittamalle elinkeino- ja yhteiskuntapolitiikalle. Tutkimuksen tavoitteena on tukea päätöksentekijöitä ratkaisuissa, joihin liittyy globaalin toimintaympäristön muutos ja geopolitiikka.

Geopolitiikka muuttaa toimintaympäristöä – Mitä tekee Suomi?hankkeessa tuotetaan relevanttia uutta tietoa Suomen haavoittuvuuksista, arvoketjujen muutoksista ja globaaleista muutostrendeistä. Lisäksi hahmotellaan suuntaviivoja Suomen kansalliselle strategialle uudessa toimintaympäristössä. Tutkimushankkeen laaja-alaista tiimiä vetää Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

– Pyrimme selvittämään, millaisia riippuvuuksia Suomella on, miten ne kohdistuvat eri toimialoihin ja missä piilevät geopolitiikan kannalta suurimmat riskit. Samalla tarkastelemme myös Suomen vahvuuksia, erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta. Kartoitamme, millainen kytkös on vihreän siirtymän, arvoketjumuutosten ja geopolitiikan välillä. Näihin kun kytkeytyvät myös eri maissa tehtävät teollisuuspoliittiset toimet, Ali-Yrkkö kiteyttää.

Kuinka Suomi vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön?

Nyt käynnistynyt tutkimushanke koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä selvitetään Suomen eri toimialojen maantieteellisiä ja geopoliittisia riippuvuuksia sekä riskitekijöitä. Toisessa osiossa syvennytään arvoketjuihin ja niiden muutoksiin. Kolmannessa osiossa tunnistetaan Suomen kannalta keskeisimmät muutostrendit. Tulosten pohjalta tehdään suosituksia siitä, millä politiikkatoimilla voidaan parhaiten edistää kilpailukykyä, vähentää riippuvuuksia ja hyödyntää vihreää siirtymää.

Hankkeen tutkijatiimissä yhdistyvät globaalin talouden ja arvoketjujen tuntemus sekä vihreän siirtymisen osaaminen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa, kuten Institut der deutschen Wirtschaft (IWKöln) ja Centre for European Policy Studies (CEPS) Brysselissä. Hanke kuuluu osana valtioneuvoston kanslian koordinoimaan tutkimus- ja selvitystoimintaan (VN TEAS).