Etla tutki: vienninedistämispalvelujen käyttö kasvatti kansainvälisille markkinoille pyrkineiden pk-yritysten liikevaihtoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan julkisia vienninedistämispalveluita käyttäneiden yritysten liikevaihto on kasvanut muita kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä enemmän. Jos yritys sai samaan aikaan sekä t&k-tukia että vienninedistämispalveluita, lisäsi se yrityksen todennäköisyyttä nousta eniten liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten joukkoon. Suomalaisten pk-yritysten suurimmiksi kansainvälisen kasvun esteiksi osoittautuivat puutteellinen osaaminen sekä paikallisten markkinoiden tuntemuksen puute. Tänään julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin Business Finlandin vienninedistämispalveluiden käytön vaikutuksia pk-yritysten kasvuun viime vuosina.

Tänään julkaistussa tutkimuksessa ”Impact study of global growth for companies” (Report 4/2020) arvioitiin tilastollisin menetelmin Business Finlandin vienninedistämispalveluiden käytön vaikutuksia pk-yritysten liikevaihdon, tavaraviennin, työllisyyden, arvonlisän ja työn tuottavuuden kasvuun vuosina 2009–2017. Business Finland aloitti toimintansa vuonna 2018, joten tarkastelu koskee sen edeltäjien, Finpron ja Tekesin, toiminnan vaikutuksia.

Tutkimus osoittaa, että julkisia vienninedistämispalveluita käyttäneiden yritysten liikevaihto kasvoi muita kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä enemmän. Kansainvälistymispalveluja tarjonneen Finpron käyttö pienensi yrityksen riskiä joutua alhaisen kasvun yritysten joukkoon liikevaihdon ja työllisyyden osalta. Jos yritys sai samaan aikaan tutkimus- ja tuotekehitystukea sekä vienninedistämispalveluita, kasvoi todennäköisyys siirtyä eniten liikevaihtoa kasvattaneiden yritysten joukkoon. Muiden tutkittujen kasvumittareiden osalta vienninedistämispalveluiden käytön vaikutuksista ei löydetty selkeää tilastollista näyttöä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös Business Finlandin Yhdysvalloissa ja Euroopassa tarjoamien vienninedistämispalveluiden roolia yritysten kasvussa sekä kansainvälistyvien yritysten kasvun tiellä olevia esteitä. Business Finlandin toimintaa kartoitettiin haastattelujen ja kyselytutkimuksen avulla.

Merkittävä osa Business Finlandin kansainvälisestä työstä on sopivien paikallisten toimijoiden löytämistä yrityksille, jotka pyrkivät kansainvälisille markkinoille. Suomalaisyrityksille välitetään kontakteja paikallisiin palvelutarjoajiin ja konsultteihin, kuten lakiasiaintoimistoihin, vakuutusten välittäjiin sekä media- ja PR-toimistoihin. Yrityksille annetaan myös tietoa paikallisista tapahtumista, kuten seminaareista ja messuista, joihin yrityksen kannattaa osallistua verkottuakseen.

– Hyviksi kansainvälistymistä tukeviksi toimiksi on koettu muun muassa tietyillä toimialoilla toteutettu markkinakohtainen sparraus yritysryhmille. Myös pohjoismainen yhteistyö yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi koettiin tärkeäksi. Yhteispohjoismainen verkosto järjestää esimerkiksi kiihdytinohjelmia startup -yrityksille, ja sillä on yhteinen ohjelma, joka edistää tutkimuksen muuntamista yritystoiminnaksi. Tämän lisäksi verkostolla on myös lyhyempiä osaamisohjelmia, esimerkiksi terveysteknologiassa, kertoo Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.

Yritysten kasvun esteenä ymmärryksen puute markkinoista

Suomalaisten pk-yritysten suurimmaksi kansainvälisen kasvun esteeksi Business Finlandissa nähtiin yritysten osaamiseen ja paikallisia markkinoita koskevaan tietoon liittyvät puutteet. Kansainvälisille markkinoille tähtäävillä suomalaisyrityksillä on usein riittämätön ymmärrys paikallisten markkinoiden toiminnasta, eivätkä yritykset tunne esimerkiksi sääntelyä tai lainsäädännön vaatimuksia tuotteille ja palveluille (esimerkiksi tuotteissa vaadittavia pakkaustekstejä). Yritykset eivät myöskään tunnista keskeisiä kilpailijoita ja potentiaalisia asiakkaita.

– Business Finlandin kansainvälisissä toimistoissa työskentelevien virkailijoiden haastatteluista kävi ilmi, ettei suomalaisyrityksillä useinkaan ole realistista kuvaa siitä, kuinka merkittäviä investointeja tai suuria ponnistuksia tarvitaan, jotta markkinoille tulo onnistuisi. Tai kuinka kovaa kilpailu on esimerkiksi Yhdysvalloissa. Yrityksiltä puuttuu fokusoituminen, ja tyypillinen virhe on hakeutua yhtä aikaa liian monelle markkinalle – sekä tuotteiden osalta että maantieteellisesti, Etlan Heli Koski toteaa.

 

Viennin edistämispalveluiden vaikutus yritysten kasvuun. Business Finlandin uutinen 26.11.2020

Liitteet

Suomenkielinen tiivistelmä raportista

Lataa